Groepschanneling 3

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
23 apr 2003
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Beminden wij groeten u,

U mag uw interesse en belangstelling onder vraagvorm starten.

Ik had graag eventueel een aantal duidelijkheden gehad in verband met de fratsen van het mentale en vooral gericht op de perceptie, nog iets duidelijker gericht in verband met het gehoor.

In deze materie is het belangrijk dat u blijft van het standpunt, dat in feite een realiteit is in de kern, uitgaan dat zoals al eerder gemeld het mentale en het mentaal astrale lichaam de laatst verworven lichamen van de mens zijn en dus bijgevolg de jongste en de meest puberale in gedrag. Het mentale en het mentaal-astrale lichaam zoals het in doorsnee werkt in het doorsnee bewustzijn van alle dag van de mens dat toch geconditioneerd is, het waakbewustzijn, dat dit mentaal astrale dan ook daarop gebaseerd de grappen uithaalt perceptie letterlijke perceptie met het letterlijke biologische gehoor verdraait en interpreteert. Er valt heel wat te zeggen omtrent perceptie, het is hoe de mens heeft geleerd het leven te percepteren waar de bedrieglijkheid start en wel om de volgende redenen. De doorgaande perceptie, de doorgaanse perceptie beter gezegd is de perceptie die naar het oppervlakte van de ding kijkt, zo hebben elk van u allen ook geleerd te kijken en te luisteren van in den beginne van elke incarnatie.

En dit is het nu juist, de bestemming (die in feite geen doel maar een Zijn van de mens inhoud is) dat de mens telkens weer terug gaat oefenen om zijn ware perceptionele structuur te activeren. En die zit niet aan de buitenkant, de werkelijke perceptie van horen gebeurt met het Hart, de werkelijke perceptie van voelen en zien gebeurt met het Hart. Hoewel sommige tendensen en strekkingen spreken over het zien met het derde oog. Het zien met het derde oog kan veel verwarring brengen omdat de bevuring van het agni centrum, het voorhoofdchakra al de stadia doorloopt die naar werkelijk bewustzijn, het terugvinden van de eigen innerlijke bron voert.

Het eerste wat er geschiedt wanneer perceptie in het louter visuele geschiedt via het derde oog begint bijna altijd langs de lijnen van het astrale, het lager astrale, het midden astrale en het hoger astrale.

De beelden zullen zich vormen naar de energieën waarmee gepercepteerd wordt.

En daarmee zal men zoals al eerder gezegd opletten fantasie, en daarin oefenend fantasie wel op de plek te zetten waar fantasie thuis hoort en verbeelding op de plek te zetten waar verbeelding thuis hoort. Het is de Ziel die zetelt in de klier die ook in het hoofd, die ook de correcte perceptie doorgeeft en blijft doorgeven in beeldvorm maar ook nog de welwillendheid bezit het gepercepteerde met het derde oog te ontdoen op de duur van zijn astrale betekenis. Het percepteren in het horen is ook aan evolutie onderhevig en heel opmerkelijk (en Wij begrijpen waarom u dit vraagt) is dat u bewezen wordt bijna elke dag dat in leeftijd zeer jong geïncarneerden zaken percepteren met het gehoor die het volwassen oor niet capteert, beter gezegd niet meer. Want de herinnering van de perceptiemethoden beter gezegd de perceptie gebeurtenissen vanuit de zeer jeugdige leeftijd verdwijnen door wat “opvoeding” genoemd wordt, door hoe de mens leert te percepteren. De mens wordt geïndoctrineerd in zijn perceptie door wat hij leert. “Kijk dit is een bezem, kijk dit is een popje, kijk dit is een tijger, kijk dit is een luipaard.” Maar wat wordt er gepercepteerd van de luipaard? De huid en het pelsverschil waardoor de luipaard in karakter gedifferentieerd wordt van andere roofdieren? Welnee, perceptie is dus specifiek die gebeurtenis, die gewaarwording die gelinkt wordt aan het ding zelf. En een proefje: zet tien konijnen bij mekaar, zet tien luipaarden bij mekaar en percepteer ze, elk van hen apart. En wat gaat er gebeuren? U zal tien verschillende energieën gewaarworden. Dit is een hele plezierige proef. U kan ze met om het even wat en om het even wanneer zelfs uitvoeren.

Nog een zaak die van belang is. Waarom is de innerlijke perceptie met het oor van zulk groot belang? Vanwege de realiteit van waaruit de geschapen kosmos ontstaan is. En dat is niet waar, maar dat is wat. Wat was er het eerst: frequentie, vibratie en dat maakt geluid, alles wat beweegt maakt geluid. Ook datgene wat het oog percepteert stil te staan. Alles heeft zijn eigen frequentie en frequenties kunnen gehoord worden, op voorwaarde natuurlijk dat men innerlijk totaal, maar dan ook totaal stil is. De zang der hemelen kan gehoord worden. En wanneer elk van u allen wil is het zelfs mogelijk de rotatiefrequentie onder een bepaalde toonfrequentie te horen van alle planeten van uw zonnestelsel.

Herinner u wat wij u vorige maal meldden: elke mens is God en God kan alles. Laat u zich dus niet vangen door te zeggen: “ik kan dat niet”.

Want vanaf het ogenblik dat u dat uitspreekt gebeurt het ook dat u het niet kan. U beslist daar dus zelf over, maar elke mens bezit de capaciteit uit het gewaarworden van frequentie en de frequentie ook in het binnenoor horen en zelfs midden in het hoofd, omdat de zuiverste en de puurste en de onmerkbaarste frequenties toch gecapteerd worden door de Ziel, omdat de Ziel het hoogste frequentionele punt is in de vijf lichamen. Het is de Ziel die de vijf lichamen bijeen houdt en deze bezielt. Het woord zegt het zelf, u bent een bezield wezen, u bent een Ziel in vijf lichamen, in moleculair atomaire verdichtingstoestand die incarnatie heet. Weet u dat zelfs incarnatie geluid geeft? Het ogenblik van indaling is een zeer specifiek ogenblik, met zeer zeer zeer veel boventonen die dan overschakelen naar het middengebied voor iemand die goed luistert het dan kan horen naar het verankeren in incarnatie waar complete gamma’s ondertonen te horen zijn. Buiten het geluid van het letterlijke gebeuren zelf, het geboren worden.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij het horen van ruis of fluittonen, wanneer men toch spreekt over hoorperceptie? De klassieke medicinale wereld spreekt over geruis ten gevolge van een verhoogde of verlaagde bloeddruk. Maar daar stopt het niet, dit is slechts een lichamelijke manifestatie. Wat kan de oorzaak zijn van verhoogde of verlaagde bloeddruk? Het feit dat de mens verhoogt of verlaagt van trilling. En zij die het symptoom ervaren van ruis in het oor zullen weten dat dit van tijdelijke aard is en dat dit op zichzelf een signaal is van de Ziel dat ze tracht sneller trillende frequenties binnen te laten maar ook van binnenuit naar het externe oor te brengen, het letterlijke oor waarmee de mens beweert te horen. Men hoort het dan bijna letterlijk en men hoort het dan ook op de innerlijke frequentie, maar ook letterlijk, men hoort geluid.

En ten uwen gerieve, denk er steeds aan dat u op zoek gaat, want u bent per slot van rekening elk van u allen Goden, dus u heeft de capaciteit tot vinden, dat u op zoek gaat naar de nodige informatie die spreekt over wat frequenties zijn, wat het frequentionele is. U vindt dat overal terug, tot zelfs in de pure fysische wetenschappen, ook in de wetenschappen die astronomie aangaan. Gaat u bijvoorbeeld eens, (ja, u kent Ons, natuurlijk) in het literaire werkje dat u het een en het ander zal vertellen over de realiteit van resonanties want een uwer betere planetaire, esoterische wetenschappers en onderzoekers is daar al langere decaden mee bezig. En een goed discipel zou er goed aan doen ook steeds weer pure wetenschappen te onderzoeken, zoals astronomie, zoals de leer van resonantie, op de pure wetenschappelijke manier aangebracht. Want het is toch de bedoeling dat het spirituele, occulte, esoterische, paranormale of hoe u het ook wil noemen op de duur samengevoegd wordt met het wetenschappelijk beleid op uw planeet geïnspireerd door de hogere Meesters, zeker deze drie gebieden die gekend zijn onder de wil, de liefde-wijsheid en de actieve intelligentie en ook de Meesters die het vijfde gebied dienen, het gebied van concrete kennis en wetenschappen.

Ga overal verder zoeken wat u kan vinden over geluid. Het is oerbelangrijk, letterlijk, figuurlijk, reëel.

En nog een laatste wenk, weet u dat cellen oren hebben? Zij capteren de vibratie en zullen daarop reageren. Zoals bijvoorbeeld een geïncarneerde plots gedurende een periode het symptoom van jeuk kan ervaren, en heel dikwijls, in vele gevallen is dit het lichaam dat reageert op binnenkomende frequenties door de oren van de cellen gecapteerd. Hoe gek het ook moge klinken, maar cellen capteren. Omdat alles met alles verbonden is en cellen gehoorzamen aan de wet van resonantie, vibraties en in deze wijze hebben cellen oren. Dus als jeuk optreedt dan dient u te gaan kijken aan welk lichaamsdeel dat de jeuk optreedt. Elk lichaamsdeel heeft een betekenis, elk chakra heeft een psychologie en een betekenis. Jeuk op de zonnevlecht en aan de maagstreek wil bijvoorbeeld zeggen dat de Ziel aan de gang is het emotionele lichaam om te turnen door hoger klinkende vibraties binnen te nemen, want dat is wat de Ziel doet. En het oude celgeheugen gaat zich dan ombuigen door de nieuwe frequenties binnen te pakken. En rond heel deze context draaien de antwoorden op uw bevragingen.

Men zal er ook op letten trachten te oefenen de resonantie van de grote leegte telkens weer in meditatieve vorm te leren beluisteren, want de mens is capabel om het hele gamma van boven en ondertonen te horen, maar niet, en niet zozeer via de gehooringang, eerder via de timpanen en via de voorhoofdsholten. Men hoort dus niet alleen met de letterlijke oren, de oren vibreren dan wel mee, het kan even ongemakkelijk zijn, maar als de patronen van de cellen van het lichaam het gewoon zijn geworden met het hele lichaam te horen, dan gaat de hemel open. De oefening is wonderbaarlijk op zichzelf.

Ik had graag geweten of we nu de ruimte hebben om met Moeder Aarde en de zonnelogos te creëren.

Absoluut. U heeft uw eigen innerlijke verbeeldingskracht die vanuit uw Ziel stroomt en de mens is intelligenter dan hij van zichzelf denkt. Omdat de pure intelligentie te maken heeft met het hart dat de eigen verbeeldingskracht, die door en vader zon, moeder zee, Moeder Aarde begrepen en geaccepteerd wordt. Er is een vernieuwende verbinding in alles en in allen aan het intreden, dus ook waarom niet in dat specifieke huwelijk tussen vader zon en al de delen van moeder aarde, of het nu Moeder Aarde is, moeder boom, moeder boterbloem, moeder rivier, moeder dauwdruppel of moeder oceaan, het maakt niet uit. Gaat u ook door, wat al voorzegt is geweest, wat al getoond is geweest en wat in experiment zit, alle water op uw planeet te helen, in welk recipiënt het ook bevat zit. Of het in de zeetroggen zit of in de fles zit, of uit de bron komt het maakt niet uit.

Dit is een tijd dat u uw magisch helende krachten gaat gebruiken, verder gebruiken als u ermee bezig bent. Dit is de tijd waarin u door u geactiveerde wonderen, u allen kan gaan aanschouwen, welke wonderbaarlijkheid u zelf bent. De tijd is natuurlijk rijp. De evidentie van de huidige toestand spreekt over niets anders. Aan de distorties kan u het uur zien slagen waarop handelen geboden is. Gelooft u zichzelf dus allen maar. In vroegere tijden kon men zeggen het is nog geen tijd, maar de twee grote polen van het leven zijn zo dicht bij mekaar gekomen, mekaar genaderd dat daar tussen in veel minder van wat men vroeger kende als tijd ruimte bestaat. Handelen zal inspiratief en vrijwel onmiddellijk gebeuren, wat het verhoopte resultaat daar ook van is. Omdat de mens toch nog voor het ogenblik niets steeds capabel is het resultaat te verteren of te zien. Men zal handelen als men voelt dat er gehandeld dient te worden. En dit is het antwoord. Als het water gewijd wordt, dan wordt de hele planeet gewijd, herwijd en geheeld.

Waarom hebben zo velen problemen met creëren waar het gaat over financiële middelen?

U bedoelt dat nog steeds het oude beeld dat in celgeheugenniveau al era lang doorgedrongen is geweest. Het is een der zwaarste conditioneringen waaronder de mens gebukt gaat, zijn oordeel over plicht, zijn visie over verantwoordelijkheid. U vraagt waarom het moeilijk is, wel laat ons zeggen, de mens wil wel, maar de brokken celgeheugen willen niet. Het zijn levende dingen geworden die de mens zelfs tegenhouden, eventueel huis uit te gaan, naar de winkel te stappen en zich gerief aan te schaffen. Tot zover gaat dat.

En de mens maakt dan de bemerking in de beperkingsaard: “Ik moet eerst voor andere dingen zorgen”. Stel uzelf eens de vraag waarom, als u weet dat u deel uitmaakt van het kosmische geheel, en als u weet dat de kosmische eenheid beperking en indeling niet kent, preferenties niet kent, waarom is de mens daar dan mee bezig? Omdat de mens zichzelf gevangen heeft gezet. En omdat de mens geleerd heeft de dingen buiten zichzelf te leggen en dit is in het alleroerbegin van de val gebeurd. Laat het ons eerder experiment noemen dan val natuurlijk. En de mens is vanaf dat standpunt, vanaf dat ogenblik begonnen de realiteit buiten zichzelf te leggen.

De mens is beginnen oordelen in plaats van weten omdat de mens is beginnen vergeten.

En de mens wilde orde scheppen, en de mens heeft orde geschapen op basis van persoonlijke perceptie. Persoonlijke macht, de macht van het zorgzaam willen zijn. En de mens heeft lineaire orde geschapen en de mens is beginnen deze lineaire orde boven op mekaar te stapelen. Stuk voor stuk voor stuk, totdat die toren zo groot werd dat de mens zich plots bemerkte dat hij er niets meer bovenop kon stapelen of hij moest de toren ineen gaan drukken. Dat is hij ook gaan doen, om nog te kunnen stapelen, om eraan te kunnen. De mens is beginnen de dingen comprimeren. En de mens heeft twee torens gemaakt, de toren van plicht, verantwoordelijkheid en de toren van zelfbeloning, vrijetijdsbesteding en hobby. En de kosmos kijkt met grote verschrikte, verbaasde en verwonderde ogen naar die twee torens. Ja, juist, uw bemerking, uw innerlijke bemerking klopt als u de symboliek doordrijft. De mens moet ophouden te stapelen. De mens zal leren bolronde vormen steken, als vortexen in de wereld plaatsen, waar hobby de plicht is, waar verantwoordelijkheid de creatie is en de creatieve energie in de verantwoordelijkheden steken.

De mens is een schepper, geen onderganer.

Celgeheugen. Bepaalde groepen cellen zijn ervan overtuigd dat ze moeten zwoegen omdat ze anders de indruk krijgen dat ze onbelangrijk zijn. Hoe moeilijk is het soms niet zich in creatieve rust te begeven. De mens krijgt algauw de idee dat hij zijn tijd verspilt. En de mens heeft alweer, zoals al eerder gemeld, zijn proefschrift afgeleverd en zijn doctoraal behaald in het “doctor in schuld zijn”. De mens heeft met zijn fantasie trappen van menselijke macht geschapen en is daardoor een zogezegde werkende orde gaan scheppen van verantwoordelijkheid. Neem verantwoordelijkheid niet en je bent schuldig. En schuldig zijn is natuurlijk heel belangrijk.

Maar schuld doodt elke vorm van creativiteit. Creativiteit is een muze, en ze is vakkundig op alle terreinen. Als de creatieve energie geen aandacht krijgt, als ze in het hoekje geschopt wordt van zelfbeloning dan voelt zij zich beledigd. Het is een levende energie en het is de energie waaruit de mens bestaat.

En de kosmos die bestaat uit onvoorwaardelijke overvloed, zal maar onvoorwaardelijke overvloed kunnen binnenbrengen als u de deur opendoet. De meeste deuren zijn gesloten want men is druk bezig zegt men met zijn verantwoordelijkheden en met goed geld te sparen. De cellen geloven zelfs niet meer in onvoorwaardelijke overvloed. De cellen geloven zelfs niet meer in onvoorwaardelijkheid omdat de cellen hebben geleerd te controleren. Cellen hebben geleerd met angst om te gaan en met beperking. De cellen zijn zelfs zo ver gegaan, de celprogramma’s, dat zij de mens dingen doen geloven, en vooral de cellen van het mentaal-astrale en het astraalemotionele in hun oude programma’s zo ver gaan dus dat zij de mens in een bijna wit licht dicteren wat goed is. En de mens gelooft dat ook nog. “Eerst de plicht en dan de creatie, creatie brengt niet op.” Wel beminden, dit gaat veranderen. Wij zijn er aan bezig. Zorg ervoor dat u bij de eerste generaties bent die het aanschijn van de planeet gaan veranderen, het aanschijn van geplogenheden, gevangenschap in het licht brengen, zelfindoctrinatie in het licht brengen, menselijke macht aan het licht brengen. Er is nog niet half geweten en beseft dat de mens niet gemaakt is om te werken maar om te scheppen.

En u kan elk van u allen beslissen uit het systeem uit te treden. Wie uit het systeem treedt, wordt gediend, door Zichzelf, het ware Zelf dat de deur eindelijk wil open doen voor de onvoorwardelijke overvloedsgezindheid en de Liefde van de Kosmische Geest en de Hiërarchieën.

Rond de meeste huizen zijn er forten van onvoorwaardelijke overvloed gebouwd, maar de deuren en de vensters zijn nog toe. Er staat al eeuwen lang opgestapeld rond uw realiteit onvoorwaardelijke overvloed. Maar vermits u onvoorwaardelijk vrij bent, zal niemand u dwingen en zal niemand u trachten sneller te laten gaan dan u, elk uwer tempo is. Maar u bent zodanig vrij dat u kan beslissen uw tempo te versnellen, te verdiepen wil dit zeggen.

Nog een zaak, sneller trillen gaat over het volgende, en u zal het begrijpen wanneer wij het beschrijven: Hoe sneller de rotorbladeren van een helikopter draaien, hoe hoger deze helikopter zich in de lucht verheft. En wat doet deze zelfde helikopter om te landen? Hij vertraagt bewust zijn hemelse trekkracht, zijn rotor, en hij past zijn rotorbewegingssnelheid aan aan het landingseffect. Maar lang nadat de motoren uitgevallen zijn, zindert en davert elke molecule nog steeds van het in de lucht geweest te zijn. Zo zal u zien dat er een hele creatieve geest nodig is, dat er veel verbeelding nodig is, heel veel kinderlijke verbeelding (en niet letterlijk de verbeelding maar alles wat daarmee samen hoort) om eindelijk deze muur van voorwaardelijkheid af te breken. Niet met woede, toch niet met de menselijke machtswoede, maar met het pure verlangen. Maar er zijn verscheidene soorten van verlangen, de meeste onder u zouden wel wensen op een hele beschaafde manier, maar zijn bereid om hun tijd af te wachten. Doe dat niet, dat is niet wellevend tegenover de Universele Geest.

Want als u wachten voorstelt door uw houding zo te figureren gaat de Universele Geest dit respecteren en gaat die u laten wachten. Tot u op een bepaald ogenblik uit uw huid springt, met alle gevolgen van dien, maar dat hoeft niet.

Stop ook met redeneren over geld, stop met te redeneren over financiën, want de gewoonte die al era lang van generatie aan generatie overgeplant is geweest en de herinnering die u elk van uzelf van de vorige generaties, van de vorige incarnaties ook meedraagt, het collectieve celgeheugen levert natuurlijk dezelfde grappen. De grap van beperking. In feite gaat het zelfs niet over overvloed, het gaat in de eerste plaats over overvloed en het besef van totale vrijheid. Als u niet vrij bent, en dit heeft zelfs niet met voorwaardelijkheid te maken, indien u niet vrij bent kan u onmogelijk een voldoende continue stroming van onvoorwaardelijke overvloed van financiën aantrekken, laat staan realiseren.

Het gaat dus in de eerste plaats over vrijheid. Stelt u zich dus elk van u allen de vraag: Wanneer marcheert het het best? Wanneer u al dansend door het leven gaat en wanneer u zich zonnig en vrij voelt.

Heeft u dat nog niet gemerkt, dat blijdschap de Wachter van de Deur is. Niet het verlangen, en niet het wensen en niet het hopen op en zeker niet het in een hoekje zitten wachten en ondertussen naar de plichten kijken. Het is de manier waarop men de verantwoordelijkheid verricht die financiën aantrekt en verscheidene onderlegde stielkundigen hier in dit gezelschap kunnen daarvan meespreken. Vrijheid en blijheid zijn die energieën die doorstroming veroorzaken. En dat heeft ook het een en het ander met loslaten te maken. Loslaten, wat is loslaten? Loslaten is tijdruimte scheppen voor een hoger trillend ding dat daar, wat het ding ook is, de plaats van inneemt. Men ruimt beperking weg en dan stapt men in het centrum van deze grote leegte waar beperking stopt, een hele grote ruimte. En dan kan overvloed zich daar manifesteren en zich verspreiden naar alle zijden van de kosmos. Langs u, onder u, boven u, door u door, hoe dan ook. Verlangen is dus maar een eerste motor. Verlangt u onvoorwaardelijke overvloed? Ruim dan eerst alle belemmeringen weg. De belemmering van beperking die wachten is, en hopen en wensen, want dit zijn lagertrillende energieën. Toch nog lager trillend tegenover de wil. Behoud uw wil ook tot overvloed. Niet voor niets is dit een energie van de eerste Meesterstraal, de energie van Wil.

Er wordt herbevestigd tot slot en dat voor veel (en dit bent elk van u allen) Lichtwerkers, en dit gaat niet over preferentie, maar over logica, vortexpoorten zullen opengemaakt worden die eindelijk onvoorwaardelijke overvloed zullen verdelen om verdeeld te worden, waarbij ieder werker voor alles wat die wil doen een fatsoenlijke stevige financiële basis onder de hoede kan krijgen en van daaruit het werk doen en van daaruit de grote overvloed verdelen. Nog eens. (Reactie uit de groep: Doe maar open) Dat zullen wij zeker doen.

Ik heb gelezen over collectieve vrouwelijke pijn (Eckhart Tolle). Kan u dat in uw woorden uitleggen zodat diegenen die daarmee aan de slag willen weten hoe. Wat kunnen we concreet doen om dat collectieve vrouwelijke pijnlichaam op te lossen?

Zeer zeker. De bedoeling is dat u zoals steeds als u iets wil oplossen, niet naar de symptomen gaat maar naar de oorzaak waar het begonnen is. Het is begonnen bij de afscheiding, wanneer het totale moederaspect van uw Planeet met het moederaspect van het weggeslingerde stuk, Zuster Maan, begonnen is. Uw planeet was vooral gezien als een planeet, en niet alleen gezien, want het was een evidentie, als een pure vrouwelijke kracht. En Moeder Aarde is begonnen geïncarneerden te ontvangen in haar schoot, op haar mantel. Halve zielen die dan eens in de vrouwelijke en dan eens in de mannelijke incarnatie op de planeet Moeder Aarde komen, dit is nog altijd zo. De pijn die u beschrijft is een pijn die het gevolg is van het onheel zijn. Het onheel zijn van het vooral vrouwelijke wezen. Vrouwelijke geïncarneerden, dit wil zeggen zielen in een vrouwelijke incarnatie en met ook vrouwelijk en mannelijk geheugen, (want dat is er altijd, niet altijd het letterlijk geheugen natuurlijk), hebben zeer veel deze afscheiding benadrukt. De vrouwelijk geïncarneerden zijn de ontvankelijken. Omdat de vrouwelijke energie vooral ontvankelijk is. Ze is diegene die in vrij grote regelmaat de droom draagt en de Maan staat voor droom en de Maan is vrouwelijk. De vrouw heeft haar zusterschap opgeheven gedurende vele vele eeuwen. Een Ziel in een vrouwelijke incarnatie was de opruimer van opgebruikte en klaargezette energie. De vrouw heeft geleerd zich te beschermen tegen de overmacht die zij aan de man gedurende eeuwen gelaten en gegeven heeft omdat zij voelde dat zij vanuit haar mens zijn, moeder moest zijn dus, ze was de Moeder van allen. Velen onder u begrijpen dat, herkennen dat. Dus het was maar in één richting geven, geven, bedekken, ontvangen, wegruimen, genezen, herbeginnen, geven, ontvangen, ontvangen, geven, opruimen, gebruikt worden, genezen, herbeginnen. Dat is niet zomaar een cyclus.

Maar wil u de pijn van alle vrouwen healen, heal dan het akashageheugen van Moeder Aarde. Dan zal u het akashageheugen van elke vrouw, maar van ook elke man healen.

Want u spreekt over vrouwen en het is niet nodig dat van het mannelijke te scheiden. Zielen in een mannelijke incarnatie kunnen in de diepte als ze daar naartoe gaan ook de pijn voelen van de keren dat zij in vrouwelijke incarnatie op aarde waren. Dezelfde pijn van afscheiding en die is gelijk. Daarom zal de man de vrouw in zich terugvinden en daarmee huwen eerst en daarom zal de vrouw de vader, de zoon en de man, en de moeder en het kind en de vrouw in zich vinden en daarmee huwen. Deze pijn is een pijn, niet zozeer van onderdrukking, maar van afgescheidenheid die zich heeft aangeboden aan de mannelijke geïncarneerden om over de menselijke macht beschikking te geven en dit is wellicht de experimentele vergissing, maar een leervergissing die de vrouwen, dus elk van u allen ooit is beginnen maken. Het is enkel en alleen een afscheidingssyndroom. Als u de pijn wil helen nu, gedurende langere tijd van alle vrouwen op aarde, dan gaat u er niet komen. Want dan behandelt u één aspect, u behandelt een symptoom in plaats van én het symptoom én in de eerste plaats de essentie aan te pakken. De essentie die de vertolking van de geest is geweest in de verdichte moleculaire atomaire stof. De afscheiding van de droom, de eeuwige weemoed, de maan die de getijden beheerst, ook dus de vrouwelijke essentiële getijden, die zich in het lichaam, het water van het lichaam van de vrouw manifesteren. De vrouw, maar ook de man die altijd vrouw is geweest in verscheidene incarnaties treurt in feite, maar dat is al lang vergeten geweest om de verloren droom.

Hoe heeft de God van Schepping uitgeademd? Als Hij de verbeeldingsdroom niet had gehad had Hij dat niet kunnen doen. En de maan is een manifestatie, een zeer fijnzinnige manifestatie van de energie van de verre droom.

Geef de vrouwen hun droom terug, geef ze hun vrijheid terug en ze kunnen de wereld terug helen, maar in een hoger trillend aspect.

Een aspect waar ze wijzer zijn geworden dat ze de man kunnen helpen de vrouw in zich eerst te respecteren. En de vrouw zal hetzelfde doen met haar innerlijke mannelijke pool, waardoor zij zo fijn in balans zal leren leven dat zij de macht van de man buiten zich niet meer zal accepteren, noch toelaten, noch aantrekken. Er is een mentaliteitsverandering nodig. En dat gaat natuurlijk niet op een, twee drie, maar u kan wanneer u wenst, vermits alles toch uit energie bestaat, de energie van de mentaliteit op zichzelf in het licht zetten en die helen. Het zijn mentaliteiten en overtuigingsenergiepatronen en denkenergiepatronen die dienen geheeld te worden. En daar waar het patroon dan aanwezig is zal dat geheelde patroon dan ook het geheel waarin het aanwezig is helen.

Heling is een kracht die zich doorzet, omdat heling uit doorgaande frequentie, bewegende frequentie bestaat.

Een laatste praktische wenk: Om heel het zogenaamde geheim te doorgronden van werkelijke akasha Moeder Aarde en het moederaspect in alles, waar bijvoorbeeld door de menselijke macht de belangrijkheid van zelfopoffering is ingeplant geweest wat nooit gehoord had, gaat u dan eens in een bepaald literair werk dat spreekt over de zogenaamde geheimen, de akashische geheimen die in de nacht der tijden zijn verdwenen. Dit kan u na verbinding geduid worden.

Veel hiervan zal duidelijker worden, en enkelen onder u zullen in wat vermeld is geweest, in de abstractie van deze informatie de raakvlakken van de eigen innerlijke bevragingen en bezorgdheden terugvinden. En als er al algehele bezorgdheid is, consternatie, dat is natuurlijk beter dan consternatie, omtrent onvoorwaardelijke overvloed, weest u allen toch in het Hart gerustgesteld, enkelen onder u hebben al hier en daar een klein mirakeltje van achter het hoekje zien komen. Wel er komen er nog, maar weet dan één ding, ze komen niet van buiten u, ze komen omdat u moeite gedaan heeft, ondanks de kolossale transformatieve op zijn kop zettende energieën.

Blijft u allen doorgaan, met de hardnekkigheid van Onvoorwaardelijke, Spelende Liefde.

Wijdverbreiding van connecties en communicatie omtrent deze connecties en connecties met ideeën en voortstellen, laat ze rond gonzen. Want dan maakt u de nodige verbinding waar u mekaar kan ontmoeten en waar u bedrijvigheden kan ondersteunen, bij kleine groepjes, bij twee mensen bijeen, bij één mens bijeen, bij vele mensen bijeen. Breng elkaar op ideeën en wees niet te discreet. Heeft u iets nodig, wil u op een idee komen, spreek er met elkaar daar over. De tijd van valse schroom, de tijd van niet willen storen is voorbij. Het is een oud principe vanuit de derde dimensie die daar zijn werk heeft gedaan, maar dit telt niet meer. Het soort discreet zijn zal nu bestaan uit volop communiceren zonder angst. De afwezigheid van angst is een vorm van beleefdheid. En u bent allen geneigd zeer wellevende mensen te zijn, elk op uw eigen wijze en daarom is Ons hart verblijd. U bezit elk van u allen de perfecte manier om discreet, beleefd, communicerend en gonzend te zijn. Wij gonzen er met u op los. Er is geen enkel probleem. En als u goed luistert hoort u dat ook. Het zijn niet alleen Onze woorden die gonzen, maar het is Ons Hart.

Wij waren weer evenzeer zo verblijd om uw aanwezigheid maar ook om uw aanwezigheid als de fysische aanwezigheid geen realiteit is. Ons hart is bij u tot in der eeuwigheid. Het is zo geweest, het is zo, het zij zo.

Ik groet en zegen vanuit het Kosmische Hart.

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste