Over Oorlog

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
02 jan 2003
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Labels:

Asait groet u.

Teneinde klaarheid te brengen in uw denken (want de wereld rondom de mens ziet eruit zoals hij denkt; dit is juist wat men gedachtenkrachten noemt: gedachten zijn krachten) dient u het volgende gezegd te worden:

U heeft ervoor gekozen in deze tijden van menselijke evolutie op uw planeet aanwezig te zijn, in een periode waarin het grote wiel een enorme kanteling neemt en waarbij dus als gevolg en als noodzaak alle verborgen en in de grond verankerde patronen zich zichtbaar kunnen maken, want er kan niets veranderd worden wat niet eerst aan het Licht komt. Dit is het principe van het Licht. Daarom ziet u rond u en in de wereld die dingen waarvan u geleerd is geweest ze als het kwade te veroordelen, aan het Licht komen: hebzucht, oppervlakkigheid, nonchalance, tegenover zichzelf, tegenover anderen, tegenover de materie, tegenover toestanden, tegenover noodzaken, een gebrek aan aspiratie, leugens, bedrog, manipulatie, onverschilligheid,… Dit zijn allemaal de oude patronen die in vroegere generaties als noodzakelijke leefgewoonten gestipuleerd waren en die door vorige generaties onder een vorm van elegance of moed of zelfopoffering of dergelijke onzin meer verborgen zijn geweest.

U dient ook te weten te komen dat bepaalde Hogere Meesterscharen bewust de capaciteit van de mens tot oorlog geactiveerd hebben. Ja, het is waarheid dat de Meesters oorlogen begonnen zijn om op de juiste tijdstippen kantelende evolutieprocessen te kunnen laten doorgaan.

Maar de mens heeft geleerd te denken in termen van goed en kwaad. En wat is het breekpunt dat de mens daaromtrent geleerd heeft? De mens heeft geleerd dat dood slecht is. De mens heeft zelfs geleerd dat dood bestààt. Dood, vernieling. Maar de mens kan niet vernield worden. Het spreekt zichzelf tegen. En atoomwetenschappers op uw planeet zijn daar al achter. Zij zullen bevestigen dat, wanneer het mogelijk zou zijn één enkel kleinste deeltje van een atoom weg te nemen uit de geschapen kosmos, de geschapen kosmos zou imploderen, en dit kan niet. Het goddelijke principe bestaat en leeft ondanks zichzelf.

En dood bestaat niet. Al deze zogenaamd gruwelijke dingen zijn nodig voor de lessen van de mens. En de mens is een onvoorwaardelijk vrij wezen. En geen enkele Meester zal het in zijn hoofd halen, de vrije wil van de mens tegen te gaan, zelfs wanneer deze vrije wil gericht is op vernieling. Zelfs wanneer vrije wil niet begrepen wordt en averechts gebruikt wordt.

Alles in de kosmos staat op zijn orde. Maar de perceptie van de mens heeft geleerd te denken in termen van goed en kwaad. Maar als het kwade nu eens niet naar boven, niet naar het Licht kan komen en zich tonen, hoe kan er dan een nieuwe wereld geschapen worden? Hoe kan er dan een nieuwe (of beter: een oorspronkelijke) mentaliteit terug geïnstalleerd worden?

De mensheid dient terug wakker te worden en dit is wat er gebeurt. En de mens vraagt zich af: kan dit niet zonder oorlog, zonder pijn, zonder lijden? Ja, natuurlijk kan dit. Moét dit? Neen. Want iedereen is onvoorwaardelijk vrij, ook om voor oorlog te kiezen.

En kijk eens naar wat één uwer betere leraren als lering op uw planeet heeft laten neerdalen: de kennis omtrent de Hiërarchieën van de Meesters. De Meesters van de Vierde Straal zijn belangrijk in deze tijden. En hoewel hun namen niet gekend zijn (dit is van veel minder belang dan het weten eenvoudigweg dat ze bestaan) zijn deze Meesters van de Vierde Straal belangrijk door het feit dat ze kernpunten aanraken en draaipunten kunnen activeren vanwege de kracht waarin zij leven, de kracht van Harmonie door Disharmonie. De Vierde Straal speelt een enorme rol in deze tijden van evolutie van de mensheid.

De wereldleider door u genoemd1 is geen wereldleider; het is een ziel die zich al langere levens als marionet heeft opgesteld, waardoor hij kan gebruikt worden om een nieuwe wereldoorlog te laten ontstaan in de ziel van de mensen,in de harten van de mensen, in toestanden her en der, om alzo een nieuwe wereldorde te kunnen laten ontstaan.

Als u de Wet van Chaos begrijpt dan zal u weten dat het juist de Wet van Chaos is die nieuwe orden schept. U heeft geleerd dat orde uit orde voortkomt. Dit is een denkfout. Chaos is de motor tot herordening. En u hoeft zich niet te bekommeren. Dood bestaat niet en de mensheid leert toch, door steen en been, vuur en water en bliksem, en door vallen te spannen voor zichzelf. En dat is in feite de oerbedoeling van de mens.

Hoe komt het ook, als u weet dat toeval niet bestaat, dat het Lichtlichaam (dat in feite een biologisch lichaam is) dat Gaia heet, dat dat Lichtwezen dat Moeder Aarde is, ongenadig is? Dat is niet alleen het gevolg van hoe de mens met Gaia omgaat. Want zelfs al was de mens nu heel braaf geweest en braaf gebleven, dan nog zou Gaia water en vuur spuwen. Niets en niemand in de geschapen Kosmos kan zichzelf ontdoen van de wet van evolutie die gepaard gaat met ontploffingen en oorlogen.

Denkt u dat er geen oorlogen zijn in de kosmos? Dat is dan een misverstand. Want er is een wet die zegt: micro-macro. Men zou het oorlogen van energieën kunnen noemen. En de doorgangen die zich afspelen in de hogere dimensies (die niet wààr maar wàt en hoé zijn) zijn mede in de macrokosmos een afspiegeling van wat op uw planeet gebeurt. Alleen denken de Meesters niet meer in termen van vijanden. En slimme geïncarneerde discipelen weten dat zij geen onrust dienen te koesteren, vanwege het feit dat het Plan op uw planeet gewoon doorgaat om een nieuwe orde te kunnen scheppen.

Het ontmantelen van het oude gaat altijd gepaard met oorlogen. En u kan het spijtig vinden dat zielen die in incarnatie zijn gekomen op zeer jeugdige leeftijd, door oorlogen en onenigheden, de kans niet meer kunnen waarmaken hun doorgang op Moeder Aarde waar te maken en daar het Licht te brengen. Dit kan u spijtig vinden maar u hoéft het niet spijtig te vinden want vele zielen doen hun werk veel beter buiten incarnatie dan in incarnatie. Het gebeurt gewoon overal.

In het hart van uw wereldleraar, Heer Maitreya — deze Boddhisattva, deze Christus, hoogste dienaar van uw tweedestraalsplaneet van Liefde-Wijsheidkracht — is er de bemerking: “Zou ik inderdaad een toverstaf bezitten om alles te veranderen, ik zou het doen, maar ik kan het niet.” En deze Maitreya kan het niet, omdat er bepaalde natuurlijke wetmatigheden zijn, kosmische wetmatigheden, die door hun natuurlijkheid inmenging verbieden. Het verbiedt zichzelf. Ook Maitreya mag en kan niet tussenkomen in de scheppingsopdracht die de mens IS en in de vrije wilsbeschikking van hoe de mens de zaken oplost.

En in het hart van deze zelfde Maitreya heerst een onvoorstelbaar vertrouwen. Het vertrouwen in de mens. Of de mens nu dit vertrouwen beschaamt of niet, Maitreya weet en vertrouwt. Maitreya vertrouwt zijn hogere broeders, de Manu en de Mahachohan o.m., en zijn hart vertrouwt de Meesters van de Vierde Straal, en de Heer van het Ultraviolette Principe, de Heer Saint-Germain. En zijn hart vertrouwt, en weet, door verbonden te zijn, Heer Melchizedek, Heer Megatron; zijn hart vertrouwt de Liefde van de Zonnelogos, die de tweede Zonnelogos is sedert het bestaan van uw zonnestelsel.

Want tijd bestaat niet. Het is juist, als u de geschiedenis bekijkt, dat door oorlogen langere perioden van vrede hebben kunnen bestaan. En als deze oorlogen er nu wel zijn, maar er kan aan de vorm en de dimensie van deze oorlogen wel wat gedaan worden, door de Lichtwerkers op uw planeet (en dat gebeurt ook), dan kan er op een malsere manier omgegaan worden met transformatie- en evolutieprocessen waar de kosmos van davert.

Gaia herschikt ook haar lichaam in oneindige onvoorwaardelijke Liefde. Zij volgt en begeleidt de mens zoals de mens zich gedraagt, en ze is zeer machtig, ze zal alles in het werk stellen om haar eigenheid hoe dan ook, door de eeuwen heen, niet te laten schenden. En het zal slechts zijn bij de beslissing van de Zonnelogos die zijn heliumkern aan het verbruiken is, dat Gaia de fysische, moleculair-atomaire bezetting van haar planeet zal verlaten (de bevuring van haar planeet) wanneer ze zich zal terugtrekken, wanneer Vader Zon uitgeblust zal worden, zijn eigen Zonnelichaam loslatend in de fysiek, en elders plaats nemend. En dan zal uw zonnestelsel terug een ijsstelsel worden.

Maar niéts vergaat. Niéts gaat verloren. Alles leeft. Dode stof bestaat niet. Het loopt zoals het loopt. Maar de mens heeft de goddelijke kracht van vormverbetering. Vormen van oorlogen kunnen verbeterd worden en verzacht. Vormen van de vorm, een vorm zoals het menselijk lichaam, de vorm van de gedachte, de vorm van de idee, de vorm van aspiratie, van inspiratie. En de mens heeft dit bewezen. De mens heeft bewezen dat hij zijn vorm kan veranderen en doen groeien, door bvb. wanneer u de geschiedenis bekijkt de vorm van het hersengestel te veranderen en te vergroten.

De mens denkt dat er is: ‘begrijpen’. Begrijpen is een illusie; toch op de manier dat de mens het ziet. De mens zal het leven niet begrijpen, zolang hij niet in het Hart leeft. En het Hart maakt geen verschil tussen goed en kwaad. Het pure, kristallijnen Hart weet waarom de mens zo vrij is geweest zichzelf pijn, dood, oorlogen en afgescheidenheid te scheppen.

Wij hebben het recht niet deze continentale wereldleider te stoppen. Als wij hem stoppen, dan stoppen wij de kanteling die naar het Watermantijdperk gaat en dan zal er heel veel voor niets geweest zijn. De duisternis en de duisteren zijn er om het Licht te dienen, door de wereld wakker te schudden.

Diegenen die al weten wat onrechtvaardig is en wat imbalans is (want dat is hetzelfde), die kunnen lichtmeditaties doen en hun gebeden richten, of wat dan ook dat zij in hun uniek-zijn verkiezen. Het is allemaal goed en van dezelfde kracht trouwens. Maar diegenen die het niet weten en die niet beseffen moeten wakker geschud worden. Hele groepen op uw planeet, zoals de Lucis Trust, zijn er al in geslaagd de vormen en de dikke compilaties van oorlogen te verzachten. U kan dit ook. Wij hoeven deze wereldleider niet te stoppen. Want in feite doet hij goed werk. En slechts later zal u begrijpen waarom.

Laat u dus niet beïnvloeden door hen die moord en brand schreeuwen, terwijl in de transformatieve betekenis de aanrakingen nodig zijn van begeerte: natieleiders die hun volk in armoede dompelen, mooi op de beeldbuis verschijnen, elkaar beschuldigen, ... En wij hebben het niet over de Amerikaanse leider, wij hebben het over de andere. Of denkt u soms dat hij vrijuit gaat? Het is niet het eerste leven dat hij een verlicht tiran is en voor zijn volk niet zorgt.

En tenslotte: als zielen hebben gekozen om geboren te worden en te incarneren in oorlogsgebieden en dan op zeer jeugdige leeftijd uit het lichaam weggejaagd worden door oorlogseffecten, dan is dit opdat die zielen zouden leren om niet meer op ongelegen momenten te incarneren, want ze incarneren zo omdat ze niets anders hebben gekend dan zelfopoffering, zelfopoffering, zelfopoffering of begeerte, begeerte, begeerte, ... in de stof er te zijn, op die manier. Maar zo zullen zielen leren waar ze dienen te incarneren, waar ze het meeste impact kunnen hebben op het verwerkelijken van wereld-lichteenheid. En dan zullen ze niet incarneren in gebieden waar onwetendheid, analfabetisme en lelijkheid is. En ze zullen niet meer denken dat ze moeten komen omdat ze denken zichzelf te moeten opofferen.

En toch zijn al deze gedode kinderen in oorlogen een punt van waakzaamheid voor de volwassenen: niet zomaar aan de idee te blijven haken dat kinderen er zijn om te krijgen of te hebben. Er zullen generaties opstaan en incarneren die heel bewust met kinderen zullen omgaan, en dit gaat niet over geboortebeperking. Dit gaat om het bewust verwelkomen van bepaalde zielen in incarnatie. En dit is al aan de gang. Want dit is wat kinderen krijgen is: het bewust verwelkomen van deze of gene ziel, waarvan de ouders zien dat ze nodig zijn om het Plan te vervullen. Dit zal dan heten: kinderen hebben. En het zal geen enkele andere betekenis meer hebben. Ouders zullen ophouden kinderen te hebben om hun eigen leven in te vullen en om mee te tellen en om toch maar niet alleen te zijn en om zichzelf een waarde en een betekenis te geven. Deze denkstramienen zullen ophouden. Het zal veel rechtvaardiger gaan dan het ooit geweest is.

En dan zullen ouders weten dat zielen in de gedesincarneerde wereld ook hun werk doen t.o.v. Moeder Aarde, en dat ze dat daar, in die dimensie, in die toestand, beter kunnen dan wanneer ze in een geprangde incarnatieve toestand zitten zoals u die ervaart. Wees verheugd. En hou uzelf niet bezig met mee te heulen met diegenen die wel of niet oorlog willen. U verliest daar hopeloos het Licht van Rechtvaardigheid door. Blijf met uw voeten op de grond en zie wat er werkelijk gebeurt. De opgevaren Lichtmeesters gebruiken ook de duistere pionnen om de plannen te laten voortgaan, om het plan op de duur te laten slagen.

In oneindig respect en dankbaarheid groet en zegen ik u.

  • 1. (president Bush sr. -nvdr)

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste