Overgaan, cremeren of begraven

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
26 jun 2004
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

(Uit de groepschannelling van 26 juni 2004)

Kunt u ons uitleggen hoe wij de overgang van iemand op een zo correct mogelijke manier kunnen begeleiden, en wat de beste manier is om het afgestorven lichaam te verzorgen, crematie of begraving? Ik heb gelezen dat sommige cellen nog zeer lang blijven doorleven en men het lichaam dus best terug aan Moeder Aarde kan geven om dit proces te laten doorgaan.

Hierover bestaat natuurlijk niet alleen informatie maar ook zeer zeker controverse. Het beste gaat men altijd naar het hart, maar dat weet u. Het beste gaat men altijd naar de intuïtieve kracht, omdat realiteiten, dit soort realiteiten, toch ook met individuele realiteiten te maken hebben, en die zijn elk op zich uniek. Het is toch steeds niet erg wellevend, om het zo te zeggen, de vijfhonderd paarden met dezelfde kam te roskammen. Dat kan u begrijpen. Het is ook niet erg intelligent. Maar het is tegelijkertijd geen probleem.

Wanneer omstandigheden het toelaten – en men kan deze omstandigheden bestellen als men een keuze maakt – diegene die het proces van overgang doorgaat zeer specifiek te begeleiden, dan zal men zorgen dat men er naartoe gaat met een hart van wijding. Met of zonder rituelen. En dat men zeer goed het esoterische gegeven hieromtrent gaat beschouwen en correct, inderdaad, uitvoeren, zonder dat het een louter technische boel wordt. Want zielen in de overgang hechten niet zoveel belang aan typische technieken of zo. Het hart moet erbij zijn. Het mystieke hart.

En er zijn inderdaad specifieke rituelen die daarvoor dienen: Lichtrituelen, begeleidingsrituelen met Engelen of met Deva’s, of met Meesters, of met intergalactische helpende groepen. Men roept die dan aan. Men kan Engelen plaatsen aan het ledikant in kwestie. Men kan specifieke zalven ter losmaking gebruiken. Men zal die zalven wanneer het kan aanbrengen op de stoffelijke biologische vorm van diegene die overgaat. Men zal ervoor zorgen, en u kan het gaan navragen, dat men deze zalven ofwel instraalt met Meesterenergieën - zij bestaan ook al geprepareerd - , ofwel gaat u zachte zalven gebruiken, boomzalven. Dat zijn geen zalven om bomen te helen, neen, dat zijn zalven die gemaakt zijn geworden vanuit de essenties van bepaalde bomen. En zowat elke boom heeft helende dingen in zich. Dan gaat men eerst zoeken, opzoeken, welke boom past, niet zozeer bij de situatie, maar bij de structuur van de persoon in kwestie. Er zijn treurwilgmensen, er zijn beukmensen, er zijn wilgmensen, knotwilgmensen, eikmensen, plataanmensen, er zijn sparmensen, er zijn zelfs mensen die vooral met struikgewassen verbonden zijn. Men gaat de essences verwerken in gepaalde neutrale zalven zoals amandel. Amandel is goed. Of men kan zelf een zalf samenstellen, de basiszalf, naar eigen intuïtie. Men kan ook in zalven inbrengen, dié elixirs en essences van hoger gerichte kwartsen en kristallen – metalen minder – die de overgang vergemakkelijken, zoals celestiet, diamant, maar nog beter bergkristal, apofylliet, azuriet, en nog vele andere. Het kan opgezocht worden. Kijk na welke essences van kwartsen en kristallen goed zijn om de overgang smeuïg te doen verlopen.

Men kan ook gebruik maken van bestaande of zelfgemaakte gebeden. En u weet hoe u moet bidden, hoe u kan bidden, hoe u wil bidden, of hoe dan ook. Specifieke gebeden vanuit verscheidene religies die het fundament van de bevestiging van de Al-lievende Kosmos in zich dragen kunnen ook gebruikt worden. Interessant zou zijn, en ja, synchroniciteit speelt daarin mee, want deze oude kennis is terug de wereld aan het rondgaan, dat u eens zou gaan kijken naar wat de energetische structuren zijn die loskomen uit de rituelen van bepaalde godsdiensten. Dan bent u natuurlijk niet bezig een godsdienstige energie te plegen op diegene die overgaat, maar dan gebruikt u de subtielere energieën daarvan. Omdat de oer-fundamentele structuur van godsdiensten deze verbindingskracht en deze begeleidende kracht en deze sublieme kracht, dit wil zeggen: in het Licht brengen en naar het Licht brengen, heel goed begrepen hebben. Die kracht is in feite fundamenteel nooit verloren gegaan. Ze is misschien her en der in de loop der eeuwen totaal anders gebruikt geweest. Ze is ook verzwegen geweest.

Daarom: men hale de kracht van rituelen terug!

Men kan zelfs werken met Lichtpoorten die men maakt voor diegene die overgaat, zoals – genadiglijk en glorie zij, die het gemaakt hebben- hier een poort aanwezig is. Een poort gemaakt uit de dingen die Moeder Aarde gegeven heeft. En een poort gemaakt door hen die vanuit het Hart en vanuit het rituale Hart gewerkt hebben. Het is een Lichtpoort. Men kan zulke dingen maken voor diegene die overgaat.

Men kan ook gaan kijken welke gebeden tot de Engelen men kan bidden. En, en, en… niet te vergeten! Men moedigt de Ziel aan op een hartelijke en vreugdevolle manier en op een zeer geruststellende manier, de stof los te laten. Men kan tot de cellen spreken en zeggen dat het goed is, en de cellen vertellen dat ze naar het Licht opgaan, dat ze niet moeten verloren gaan.

U kan samen met de geest van de overganer u tot het Licht wenden, zonder dat u weet wat de overganer denkt. Dat hoeft ook niet.

Als men de diegene die overgaat wil aanraken evenwel, dan kan men op deze wijze de handpalmen aanraken. Niet nijpen natuurlijk, dat weet u vanzelf. En men kan heel zachtjes het gebied der slapen heel zachtjes, niet zozeer masseren, maar elektrisch-etherisch aanraken. Diegenen die verder gevorderd zijn en die het één en het ander weten omtrent wat de chakra’s doen bij loskoming van de stof, die kunnen via de chakra’s werken. Natuurlijk is daar wel een voorwaarde, daar wel. Men vraagt altijd eerst de toelating aan de Ziel in kwestie.

En, en, en… Het is nog niet gedaan. Men haalt daar natuurlijk wie bij, als een volledige vanzelfsprekendheid? De Christus. En wie haalt men daar nog bij als zeer volledig vanzelfsprekend? De Kosmische Moeder. De vrouwelijke zijde van het goddelijke die zorgt voor Mind in Matter en Matter in Mind. Dus Zij staat ook in voor het bevrijden van het losmakingsproces. Men zal erover waken diegene die overgaat, zo hij bewust is, niet te gaan lastig vallen met van alle soorten aardse dingen, zelfs niet wanneer de persoon in kwestie erop aandringt, behalve om hem gerust te stellen dat zaken in orde komen, over aardse zaken die zogezegd nog te regelen vallen. Tracht dat te vermijden. Stel alleen gerust.

En, en! Als u merkt dat diegene in overgang gaat beginnen gaan of zich aan het voorbereiden is daarvoor, ga dan met die persoon in kwestie in een zeer liefdevolle verbinding waar u spreekt over de geruststelling van , als dat nodig is: vergeving. Meld aan die persoon dat het absoluut goed is, de dingen die men geweten heeft en de dingen die men niet geweten heeft. En dat er niet zoiets is als een oordeel. Noem alle goede dingen op waarvan u weet dat die persoon ze gedaan heeft. Herinner hem dat, zodat het hartchakra zich in rust en in “Ja” kan begeven.

Diegenen die ervan op de hoogte zijn, zullen ook de Vader- en de Moederenergie gebruiken. En die zit zowat overal in, in alles en in allen. Want het is een evenwichtsoefening wat die persoon doet, overgaan. Zulk een Ziel heeft én de Vader én de Moeder én de Kind-energie nodig. Daarmee kan dus ook gewerkt worden.

En wanneer stilletjes aan het waakbewustzijn zichzelf uitschakelt, dan kan men beginnen mede de reis aan te vatten naar de hogere sferen. Men gaat dan op zijn best eerst het losmakingsproces bestuderen voor men met die techniek begint. Men dient wat te weten over hoe het mechanisme in mekaar zit wanneer de ziel zich losmaakt van de vijf lichamen om dan ergens al die atomen en die moleculen terug te geven aan de desbetreffende ontleningsgebieden. Het is een proces van doorgaan en een beter begrijpen rond dit proces helpt de bijstander beter bij te staan.

Het is een proces zoals een proces eruit ziet. En bij de ene persoon gaat dit proces sneller dan bij de andere. Dat hangt af van hoe de persoon in kwestie heeft leren loslaten of hoe de persoon in mekaar steekt in verband met zelftwijfel of met angsten, dus men zal altijd zorgen dat men de angsten wegneemt. En dat is helemaal zo moeilijk niet.

Maar blijf uw toelating geven en zeg ook aan de persoon in kwestie dat Moeder Aarde ook, dat u dat voelt, de toelating geeft haar stof los te laten. Zij die overgaan, en als u zichzelf als mens kent, dan kent u ook mekaar wel, dan weet u, dat een mens ergens altijd wel neigt naar het toelating nodig hebben. Wel, geef de overganer de toelating. Dat is niet hovaardig. Geven wat iemand nodig heeft is niet hovaardig. Want u geeft niet uw eigen toelating vanuit de persoonlijkheid. U geeft veel meer. U geeft de toelating die in de ether aanwezig is en diegene die overgaat voelt dat niet steeds. Die is met andere dingen bezig. U bevestigt gewoon dat er toelating is. En wat is toelating? Eenvoudigweg het feit dat diegene die overgaat toegelaten wordt. Altijd. Overal. Dus ook in de ethergebieden, door de ethergebieden naar Kama Loca. En in verband met Kama Loca (en, en, en… dus) kan u natuurlijk zeggen en bevestigen, want dat is de waarheid, dat de persoon in kwestie oude gelieven gaat terugzien.

En, en , en… ook nog daarbovenop: werkt met zoveel mogelijk Licht. En daar bestaan dan alle soorten technieken voor, van alle soorten ideeën. Laat uw verbeelding werken.

En, en, en… niet te verwaarlozen, kan men priesters en priesteressen erbij roepen. Wanneer men de toestemming van de ziel krijgt, kan men of bij bewustzijn of bij absentie van waakbewustzijn toch nog een priester of priesteres inschakelen en die hun werk laten doen. Er zijn zeer zeker zeer veel priesters en priesteressen die dat voor de officialiteit niet zijn, maar in de ziel en de geest zijn , die prachtig werk op dit gebied kunnen leveren. En u mag erbij zijn, want u kan ervan leren. U kan de priesteres-energie, die een wijdingsenergie is, voelen. En u kan die energie in u herkennen. Wat ook goed is voor de bijstanders. Men leert altijd overal. Want zulk een priester of zulk een priesteresse kan op het laatste ogenblik van losmaking -, en die kan dat voelen wanneer, als het ware in dàt punt gaan staan, waar weggetrokken wordt de gewichten van bvb. het Lemurische of het Atlantische tijdperk, wat de ziel niet nodig heeft in Kama Loca, dus de verzwarende effecten ervan. Want anders neemt zo’n ziel dat mee naar Kama Loca en waarom zou men het niet wegnemen en het al op dat ogenblik terug aan de kern van Moeder Aarde geven en zeggen: dank je wel? Nog een verlichting meer; En dan kan nog altijd de ziel, als zij beslist, in Kama Loca doen met het Lemurische en het Atlantische aspect in herinnering, wat die ziel daar dan mee wil doen. Maar de overgrote zwaarte is dan op zijn minst toch al weggenomen. Daar zit heel veel angst en schuld nog. Laat geen overganer daarmee vertrekken, zouden wij zeggen.

En wat betreft de waarheid, de werkelijkheid, het ritualisme van de ter aardebestelling. Dat hangt af van persoon tot persoon. En dat kan u zelf voelen. Een overganer die hoog trilt, daarvoor is de betere oplossing crematie. Iemand die wat lager trilt , die kan op het ogenblik van overgang plots veel hoger gebracht worden door de dankbaarheid van het lossen van de stoffelijke cellen van de vier andere lichamen. Dat kan tegelijkertijd gebeuren en dus tegelijkertijd kan zulk een wezen, zulk een zielewezen plots op een hogere trilling gaan staan, zijn reis aanvatten naar Kama Loca en daarvoor is dan ook de oplossing crematie.

Iemand die zeer traag en laag trilt die zal misschien aan Moeder Aarde kunnen gegeven worden. En kijk: Moeder Aarde is al zo bezwaard en verzwaard geworden, niet zozeer door de doden ter aarde te bestellen in fysieke vorm, in nog volledige fysieke vorm, maar verzwaard door al dat verdriet dat daar nog rondhangt. Dat kan u toch wel concluderen. Wel. En daarom is de klassieke teraardebestelling geen zaak waarvoor al te zeer zou kunnen geopteerd worden. Men kan wat men noemt de doden eren, omdat de doden hier zitten (Sonia wijst hierbij naar het hart). En waarom zitten ze hier? Omdat ze niet dood zijn. In feite is het bezoeken, het jarenlange bezoeken van een laatste rustplaats een beetje een belediging , zowel voor de doden als voor het kosmisch-mechanisch aspect van celtransformatie, van verlichting.

En er zou globaal dus beter geopteerd worden voor crematie. En ook dat mechanisme is op menselijke wijze nog onderhavig aan mogelijke verbeteringen. Bezoekrecht aan asse is natuurlijk een normale zaak zoals het er nu voorstaat, maar ook dat zou moeten kunnen verdwijnen. En er zou kunnen geopteerd worden voor een volledig vreugdefeest, waarin men blij is dat de overganer eindelijk terug in het licht van zijn ziel volledig aanwezig is.

Zoals al eerder gemeld: geboren worden is geen sinecure. Maar overgaan, dat is blijdschap. Meestal. Er kan natuurlijk gediscussieerd worden over hen die zich vroegtijdig van het leven benemen. Dat is natuurlijk een andere zaak waarover wij hier en nu niet gaan uitweiden.

Maar uw planeet moet weg kunnen, de mensheid moet weg kunnen van die oer- en van de finale illusie, de illusie van afgescheidenheid. Er is geen afscheiding. En het rouwproces zou veel vereenvoudigd kunnen worden, niet in zijn vorm, maar in zijn essentie, zijn emotionele essentie. De loslatingsmechanismen zouden moeten kunnen vergemakkelijkt worden op uw planeet. En dat kan niet als er hopen graven, velden graven op uw planeet blijven bestaan.

Men kan memorialstenen bouwen. Dat is even goed.

Het langzaam slinken van verlaten menselijke voertuigen is niet altijd goed voor Moeder Aarde. En ondanks het feit dat een overganer geborgen wordt in hout, kan er nog steeds gezegd worden: Moeder Aarde weet natuurlijk wat ze moet doen met vergane en vergaande energieën. Maar men moet Moeder Aarde niet nodeloos blijven belasten omdat de mens wil blijven geloven in afgescheidenheid en in treurnis. Zelfs als men zegt: men moet kunnen treuren. Ja, maar de wegkwijning en de aanwezigheid is niet echt noodzakelijk. Het is niet noodzakelijk dat de overgebleven familieleden zich daar nog gaan mee bezighouden.

En natuurlijk is het ook altijd: men kan en men mag kiezen.

[Ik groet en zegen.]

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2023 Sonia Hoste