De voortzetting van de esoterische Leer

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Overzicht van de pagina

Het door de Hiërarchie ontworpen onderricht dat aan het Nieuwe Tijdperk, het Watermantijdperk, voorafgaat, onderscheidt zich in drie afdelingen:

 1. Voorbereidend, gegeven in 1875-1890... neergeschreven door H.P.B.
 2. Overbruggend, gegeven in 1919-1949... neergeschreven door A.A.B.
 3. Openbarend, aan de dag tredend na 1975... moet op wereldomvattende schaal via de radio worden gegeven.

In het begin van de volgende eeuw1 zal een ingewijde2 verschijnen die dit onderricht zal voortzetten. Het zal onder dezelfde "indruk" zijn, want mijn taak is nog niet volbracht en deze serie overbruggende verhandelingen tussen de materiële kennis van de mens en de wetenschap van de ingewijden moet nog een ander stadium doorlopen. De resterende jaren van deze eeuw moeten, zoals ik u elders verteld heb (De Bestemming der Volkeren), worden om de tempel van 's mensen leven weer op te bouwen, de vorm het leven der mensheid te reconstrueren, de nieuwe beschaving, gefundeerd op de oude, opnieuw te vormen en de structuur van werelddenken, de wereldpolitiek plus de herverdeling van 's mensen hulpbronnen te reorganiseren in overeenstemming met het goddelijk gestelde doel. Dan en dan alleen zal het mogelijk zijn de openbaring verder te ontplooien.

A.A.B. - De Stralen en de Inwijdingen; Verhandeling over de Zeven Stralen V

Chronologische lijst van de boeken

door Alice A. Bailey en de Tibetaanse Meester, klik voor details op de witte knop in de eerste kolom.

Chronologische lijst van de boeken
Info Uitgave Titel ISBN
  Engels (Deze boeken* werden door Alice A. Bailey zelf geschreven) Nederlands Engels
Surf voor prijzen naar de uitgever: Uitgeverij Synthese
details van boek 1 1922 Het Bewustzijn van het atoom* 9062715036 0853301018
details van boek 2 1922 Mensen en zonne-inwijding 9062715184 0853301107
details van boek 3 1922 Brieven over occulte meditatie 9062715583 0853301115
details van boek 4 1925 Een verhandeling over kosmisch vuur 9062718892 0853301174
details van boek 5 1927 Het licht van de ziel (Yoga Sutras van Patanjali, in woorden weergegeven door de Tibetaan, met commentaar door A.A.B.) 9062715958 0853301123
details van boek 6 1930 De ziel en haar mechanisme* 9062716792 0853301158
details van boek 7 1932 Van intellect naar intuïtie* 9062715575 0853301085
details van boek 8 1934 Een verhandeling over witte magie 9062716687 0853301239
details van boek 9 1936 Een verhandeling over de zeven stralen I - esoterische psychologie I 906271840X 0853301182
details van boek 10 1937 Van Bethlehem tot Golgotha* 906271885X 0853301077
details van boek 11 1942 Een verhandeling over de zeven stralen II - esoterische psychologie II 9062717071 0853301190
details van boek 12 1944 Discipelschap in het nieuwe tijdperk I 9060774981 0853301034
details van boek 13 1947 Problemen der mensheid (herzien in 1964) 9062718930 0853301131
details van boek 14 1948 De wederkomst van Christus 9062716644 085330114X
details van boek 15 1949 De bestemming der volkeren 9062717195 0853301026
details van boek 16 1950 Begoocheling, een wereldprobleem 9062718345 0853301093
details van boek 17 1950 Telepathie en het etherisch lichaam 9062716547 0853301166
details van boek 18 1951 Een verhandeling over de zeven stralen III - esoterische astrologie 9062716466 0853301204
details van boek 19 1951 De onvoltooide autobiografie* 9062718949 0853301247
details van boek 20 1953 Een verhandeling over de zeven stralen IV - esoterische genezing 9062715680 0853301212
details van boek 21 1954 Opvoeding in het nieuwe tijdperk 9062718078 0853300054
details van boek 22 1955 Discipelschap in het nieuwe tijdperk II 9060775716 0853301042
details van boek 23 1957 Het naar buiten treden van de geestelijke Hiërarchie 9062717772 0853301069
details van boek 24 1960 Een verhandeling over de zeven stralen V - de stralen en de inwijdingen 9060775325 0853301220
    Samengesteld door Foster Bailey, tweede echtgenoot van Alice A. Bailey    
details van boek 25   De werken van Hercules 9062715990 0853301379
    Compilaties: uitspraken gegroepeerd volgens thema.    
    Stof tot nadenken 9062717691  
    De Ziel, bron van leven 9062717977  
    De Dood, het grote avontuur 9062718175  
    Een compilatie over seksualiteit 9062717357  

Terug naar boven

Het bewustzijn van het atoom

Zeven voordrachten gegeven door Alice Bailey en in dit boek onder de volgende hoofdstukken gebracht:

 1. Het veld van evolutie.
 2. De evolutie van de substantie.
 3. De evolutie van vorm ofwel groepsevolutie.
 4. De evolutie van de mens, de Denker.
 5. De evolutie van het bewustzijn.
 6. Het doel van evolutie.
 7. Kosmische evolutie.

In deze hoofdstukken wordt de wetenschappelijke verhouding besproken van stof en bewustzijn, naarmate de evolutie op toenemende wijze de atoomsubstantie van alle vormen, subjectief zowel als objectief beïnvloedt. Het doel van deze lezingen was om "het bewijs van de wetenschap" aan te tonen in verband met deze verhouding en "om de toehoorders in de gelegenheid te stellen om de identieke openbaring van deze verhoudingen vast te stellen alsook van zekere Fundamentele wetten die regeren op steeds hoger wordende bestaanstoestanden om daardoor een begrip bij te brengen van de universaliteit van het evolutionaire proces". Deze voordrachten kunnen dienen als een inleiding tot de meer uitvoerige studie en toepassing van de wetten des levens en de menselijke ontplooiing, die kunnen worden samengevat in de uitdrukking "occultisme".

Gedurende de twintigste eeuw is er op het gebied van de atomaire wetenschap grote vooruitgang gemaakt alsook in de kennis van de mens aangaande de samenstelling van het heelal, de samenstelling van de mens en de verhouding tussen deze beide. Dit boek verschaft een verklaarbare basis aan de occultist voor een diepgaande studie van het bewustzijn en van een juiste verhouding tot het levenspatroon van het heelal. Het "atoom" in een oneindig klein doch volledig evenbeeld van de energiestructuur van alle levensvormen en wel kosmisch, planetair, menselijk en ondermenselijk.

De leringen en uitspraken van de Christus worden aangehaald om de nadruk te leggen op het verband dat bestaat tussen de wetenschappelijke en de filosofische of religieuze aspecten van de Goddelijkheid. Ieder goddelijk beginsel kan worden uitgedrukt in termen die betrekking hebben op elke menselijke activiteit. Hierin ligt de synthese van het leven in de vorm.

Terug naar de boekenlijst

Mensen- en Zonne-inwijding

Het onderwerp "inwijding" komt in deze serie boeken in diverse verhoudingen voor. Een inwijding is een bewustzijnsuitbreiding, een middel om denkvermogen en hart te openen voor het herkennen van iets dat reeds in werkelijkheid bestaat.

Inwijding is dus het gevolg van het vermogen om die begoochelingen en illusies te boven te komen die de waarheid versluieren en het bewustzijn beperken. Inwijding wordt door alle levensvormen, groot en klein, ervaren. In ons zonnestelsel is het inwijdingsproces gebaseerd op een patroon dat zich weerspiegelt in het geheel, door alle onderdelen heen. Men zou inwijding de draad van levende energie kunnen noemen, die door iedere bewustzijnseenheid in het gehele tapijt wordt geweven tot aan het scheppen van een uiteindelijke synthese. Het pad van inwijding is derhalve het pad van de antakharana.

Vanaf dit min of meer abstracte besef moet de enkeling zich het proces gaan voorstellen in een poging om te begrijpen op welke wijze de verschillende levensvormen van een geheel organisme een vitale, individuele rol vervullen welke, tezamen met alle andere delen, bijdragen tot het allesomvattende evolutieplan. Dit pogen van het denkvermogen om boven de normale grenzen uit te reiken naar een begrijpen van planetaire bedoeling, plan en werkwijze veroorzaakt een meer omvattend besef van verhoudingen binnen het geheel en stimuleert tot groei. Zo een geoefend denkvermogen kan nooit meer tot zijn oorspronkelijke afmetingen terugkeren.

Een van de grote waarden van dit boek is, dat het inderdaad het denkvermogen doet reiken naar een nieuwe opvatting over de geweldige activiteit op alle bewustzijnsniveau's op de planeet om toestanden te scheppen, waarin de evolutionaire groei kan voortgaan. Het werk van de planetaire Hiërarchie en van enigen der verantwoordelijke werkers in de Hiërarchie is op zulk een wijze beschreven, dat het het leven van de mens van alle dag uitbeeldt als een uiterlijke uitdrukking van het doel door de ashrams van de Meesters. De drie afdelingen van de Hiërarchie vormen beduidende brandpunten voor het instromen van kosmische energie, een elk bezield van het doel en verantwoordelijk voor een aspect van Gods Plan. De onderlinge verhoudingen. en wisselwerkingen van de vele rijken en bewustzijnscentra werken alle naar de volledige integratie en éénlijnigheid van onze Planeetlogos binnen het stelsel.

De in bijzonderheden beschreven inwijdingsrituelen stimuleren de verbeelding, doch in wezen wordt de individuele aspirant, die het pad van discipelschap gaat, teruggewezen naar zijn eigen innerlijke geestelijke hulpbronnen als de enige manier waarop vooruitgang kan worden gemaakt en het bewustzijn kan worden uitgebreid. En dit geschiedt naarmate hij gevoelig wordt voor en gaat reageren op de energie die vanuit de Hiërarchie komt. Een discipel is hij die dient en tenslotte hij die De Ene dient. En zo openbaart zich dan het uitgestrekte, verbazingwekkende en heerlijke proces van evolutie en inwijding in de diepten en in de stilte van de ziel en leert de discipel al het zoeken voor het kleine zelf op te geven, zelfs voor persoonlijke geestelijke ervaring en wordt hij, met anderen, opgenomen in de dienst aan het Plan.

Terug naar de boekenlijst

Brieven over Occulte Meditatie

In de huidige wereld moeten we een welbekende kloof overbruggen, in het algemeen bekend als de kloof tussen Oost en West. Achter de verschillen in cultuur, traditie, godsdienst, ideologie en sociale gewoonten, heeft er echter een toenemende uitwisseling van gedachten plaats en een streven naar een mentaal begrijpen. Één machtige stimulans tot dit mentale contact kan liggen in een toenemende neiging bij de bewoners van het Westen om de wetenschap van meditatie te beoefenen, die in het Oosten sinds lang wordt toegepast als een wezenlijk deel van godsdienstige en geestelijke ervaring. Momenteel, bij het binnengaan in het mentaal gerichte Watermantijdperk, waar een steeds toenemend aantal mensen zich van het emotionele gebied afwendt en zich mentaal gaat richten, zal de wetenschap van meditatie, als een techniek tot het vormen van het denkvermogen in concentratie en aanroep, steeds meer worden beoefend in het Westen.

Er moeten echter dieper liggende gebieden van leven en bewustzijn worden binnengedrongen en onthuld in meditatie. In de occulte zin genomen is meditatie niet slechts een vormingstechniek voor het denkvermogen, doch een middel om éénlijnigheid, vereniging en vereenzelviging te bereiken met de ziel, met de Christus en tenslotte met "de Vader". Anders dan bij de ervaring van mystieke éénwording is occulte meditatie een wetenschappelijk proces waarbij oorzaken die in beweging zijn gebracht, waarneembare gevolgen tot stand zullen brengen die naar verkiezing kunnen worden herhaald. Deze techniek moet door het denkvermogen worden beheerst; het houdt een grote mentale activiteit in, gevolgd door een absolute stilte, met het vermogen om het denkvermogen op zulk een wijze te domineren en te bevelen, dat het naar verkiezing tot handelen overgaat of stil wordt gemaakt om te beschouwen.

Het eerste doel van deze vorm van meditatie is een bewust integreren van ziel en persoonlijkheid, zodat de ziel de hoedanigheid van het leven van de persoonlijkheid kan beïnvloeden. Dit trekt een mens tot in dat bewustzijnscentrum, dat wij de geestelijke Hiërarchie, het Koninkrijk Gods noemen; dan neemt de geestelijke mens de leiding en ontplooit het goddelijk potentieel zich.

Daar we in meditatie te maken hebben met energie-instroming, die letterlijk vurig en onpersoonlijk is, zijn er valkuilen en gevaren die men moet kennen en vermijden. Ook dit wordt besproken, alsook de kleuren en de geluiden die overeenstemmen met de verscheidene straalenergieën die, occult gesproken, trillingen van verschillende frequenties zijn.

Naar de toekomst ziende, voorspelt de schrijver de groeiende invloed van de wetenschap van meditatie, hetgeen tenslotte zal leiden tot het oprichten van scholen voor meditatie onder leiding en instructie van ingewijde discipelen. Deze scholen zullen van tweeërlei soort zijn en wel de ene voorbereidend en de andere waar de student voor inwijding wordt gevormd. Het uiteindelijke doel van deze vormingscholen zal zijn om bekwame discipelen te verschaffen voor planetaire dienst. In al het opleidingswerk dat geïnspireerd wordt door de Hiërarchie is "dienen" het motief, het spontaan gevolg van zielecontact in de discipel met onzelfzuchtige motivering.

Het motief kan als volgt worden uitgedrukt: de opoffering van het persoonlijk zelf ten gunste van het Ene Zelf.

De methode zou men in het kort als volgt kunnen weergeven:

Een wijze beheersing van de persoonlijkheid en onderscheidingsvermogen in werk en tijd.

De houding die daarvan het gevolg is, zal als volgt zijn: volkomen bezadigde kalmte en een toenemende liefde voor het ongeziene en werkelijke.

Dit alles zal worden bereikt door een volgehouden toepassen van occulte meditatie"

Terug naar de boekenlijst

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Ofschoon dit een der eerste boeken is, geschreven door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepe en minst begrepen boek. Dit boek behandelt de fundamentele structuur van de occulte leer voor de huidige periode, de enorme kosmische processen die zich door alle gebieden van het leven herhalen vanaf het heelal tot aan het atoom. Daarom is het geen boek voor het concrete denkvermogen, dat om bewijzen vraagt of voor hen die zich met het spectaculaire en het fenomenale bezighouden. Bij de ware student echter, de serieus nemende aspirant zal bij het bestuderen van dit boek zijn denkvermogen worden gestimuleerd en zal zijn bewustzijn verruimen.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky en er wordt van gezegd, dat het de psychologische sleutel tot de kosmische schepping is. Zeker worden in de openbaring van verhouding en overeenkomsten door de gehele Kosmos alle levensaspecten die zich door bewustzijn ontplooien, opgenomen, volgens de woorden: Nadat ik het heelal met één fragment van mijzelf heb doordrongen, verblijf Ik.

Het Ene Leven openbaart zich door alle vormen in het heelal als vurige energie; de drie voornaamste stromen van kosmische energie, onderverdeeld in zeven stralen van het stelsel, worden beschreven in verhouding tot de drie aspecten van vuur die het gehele geopenbaarde leven beheersen en wel elektrisch vuur ofwel het vuur van de geest; zonnevuur ofwel het vuur van het denkvermogen en vuur door wrijving ofwel het inwendige vuur.

Een groot deel van dit boek is gewijd aan een beschrijving in bijzonderheden van het zonnevuur, het vuur van het denkvermogen, daar dit de energie is die gedurende dit tweede zonnestelsel moet worden begrepen en beheerst. Er wordt een uiteenzetting gegeven van de kosmische wetten die door het stelsel heen werken in verhouding tot de mindere wetten van planetaire oorsprong en de natuurwetten die door de substantie heen werken, in tegenstelling tot het leven en bewustzijn van de planeet.

In het voorwoord noemt Alice Bailey een vijfvoudig doel in dit onderricht en wel in het kort:

 1. om een beknopte schets te geven van een kosmologisch, filosofisch en psychologisch stelsel dat als een tekstboek kan worden gebruikt;
 2. om een toelichting te geven over de verhouding tussen geest en stof die zich openbaart als bewustzijn;
 3. om de samenhangende ontwikkeling aan te tonen van alles wat zich bevindt in een zonnestelsel en om te bewijzen dat alles ontwikkelt;
 4. om praktische inlichtingen te verschaffen over brandpunten van energie die zich bevinden in de etherische lichamen van de Zonnelogos, de macrokosmos en van de mens, de microkosmos;
 5. om enige inlichtingen te verschaffen over plaats en werk van die gevoelige levens die de essentie vormen van het objectieve en om de aard aan te geven van de Hiërarchieën van Wezens die uit hun eigen substantie alles vormen wat gezien en bekend is.

Over deze vijf punten, maar over nog veel meer, handelt dit boek, want het resultaat in het individuele bewustzijn is zodanig dat theorieën worden overtroffen en het denkvermogen begint, door contemplatief denken, te ervaren wat de woorden op het papier aan het verstand onthullen. Het eindige menselijke denken kan zijn kosmische oorsprong en zijn vurige essentie benaderen wanneer het zich opent voor de drie kosmische wetten van synthese, van aantrekking en van economie.

Het vuur van liefde, de levensvlam in het hart, is de toetssteen voor al het intuïtieve denken en de alchemist voor de dichte stoffelijkheid van grove substantie.

Terug naar de boekenlijst

Het licht van de Ziel

Er zijn vele vertalingen gemaakt uit het oorspronkelijke Sanskriet van de Yoga Sutras van Patanjali. Velen, in alle delen van de wereld en van alle godsdienstige opvattingen, hebben ze leren liefhebben, kennen en toepassen. De sutras hebben een kracht en zijn van een tijdloosheid die de juistheid tonen waarmee ze de fundamentele waarheden van de menselijke evolutie aangeven vanaf onderworpenheid aan de eisen van de persoonlijkheid tot aan de klare vrijheid van de ziel.

De meeste menselijke problemen hebben tegenwoordig hun oorsprong in zelfzuchtige begeerte, in de prostitutie van de gevoelsaard voor stoffelijke begeerten. Dit komt ook duidelijk naar voren in de leer van de Heer Boeddha, namelijk dat het gaan van het edele achtvoudige Pad de enige uitweg is uit de doolhof en wel: juiste waarden, juist spreken, juiste levenswijze, juist denken, juist uitdrukken, juist gedrag, juist streven, juiste geestvervoering of extase en waar geluk. Dit zijn eigenschappen van de ziel.

Patanjali onderzoekt uitvoerig de middelen, de werkwijze en de mentale houdingen die de verbindende draad scheppen tussen de op de vorm gerichte persoonlijkheid en deze stadia naar geestelijk bereiken en samensmelting met de ziel. De vier delen van het boek ontwikkelen:

 1. Het probleem van eenheid (51 sutras)
 2. De stappen naar eenheid (55 sutras)
 3. Bereikte eenheid en de gevolgen daarvan (55 sutras)
 4. Verlichting (34 sutras)

Vele verschillende technieken tot vorming hebben in de loop der eeuwen bestaan, afhankelijk van de toestand van 's mensen bewustzijn en dat fragment van geestelijke groei dat moet worden ontwikkeld. Iedere "yoga" heeft haar plaats gehad, haar functie vervuld en is een opgenomen deel geworden van de menselijke ervaring.

In dit boek wordt aan het denkvermogen, in het tegemoetkomen aan menselijke behoefte, voorrang gegeven als de middelaar van de ziel en de sleutel tot het vrij worden van de persoonlijkheid. Deze Yoga Sutras van Patanjali zijn gebaseerd op Raja Yoga, "de koninklijke wetenschap van de ziel". Door de wetenschap van Raja Yoga zal het denkvermogen worden gekend als een instrument van de ziel en het middel waardoor het brein van de aspirant wordt verlicht en kennis wordt verworven van die zaken die het gebied van de ziel betreffen.

De ziel houdt zich bezig met het uitwerken van het planetaire doel en plan. We zien dus,dat mentale training en het bereiken door de enkeling tot samenwerking en dienst leiden op een schaal van veel grotere evolutionaire betekenis dan alleen maar de individuele gevolgen op het leven van de discipel.

Sutra 31 van deel IV klinkt als een bel en een klaroengeschal voor hen die zich wagen op het pad van eenheid met de ziel: Wanneer, door het verwijderen van belemmeringen en de zuivering van de voertuigen, alle kennis beschikbaar wordt, is er voor de mens verder niets meer te doen.

Terug naar de boekenlijst

De Ziel en haar Mechanisme

Het is een vaststaand en aangenomen occult feit, dat de ziel werkt door het apparaat van de drievoudige persoonlijkheid door de drie werelden van 's mensen evolutie te stimuleren en wel de mentale, emotionele en etherisch/stoffelijke bewustzijnsgebieden. In dit boek wordt de methode helder uiteengezet, volgens welke de ziel en de persoonlijkheidsvoertuigen op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren. Ook brengt de schrijfster de verhouding naar voren tussen wat de occultist aanneemt in de samenstelling van de mens als het levenslichaam, het etherisch netwerk met zijn energiecentra en de fysiologische uitwerking op het lichaam door rechtstreekse secretie van de klieren in de bloedsomloop. Dit is het endocriene klierenstelsel, dat in het stoffelijk lichaam overeenkomt met de energiecentra in het etherisch lichaam en dat dus op het soort en de sterkte van de kracht reageert die het etherisch lichaam verbreidt.

Menselijk gedrag en de gesteldheid van het stoffelijk lichaam worden bepaald naar het ontvangen of verwerpen door de persoonlijkheidsvoertuigen van de inwerkingen van de ziel en dit wordt weer bepaald door de plaats van het brandpunt van het bewustzijn op een gegeven ogenblik. Het stoffelijk voertuig is geen beginsel; het reageert op iedere dominerende kracht die zich uitdrukt door het etherisch stelsel van energiecentra. Een zeer emotionele toestand bij voorbeeld, waardoor het energiecentrum van de zonnevlecht in het etherisch lichaam wordt overgestimuleerd, waardoor zijn stoffelijke tegenhanger, de alvleesklier sterk wordt beïnvloed, veroorzaakt een te sterke secretie van de klier met als gevolg een algehele onevenwichtigheid in de persoonlijkheid.

Het is vanzelfsprekend, dat in een hoog ontwikkeld mens de voertuigen van de persoonlijkheid in eenlijnigheid zijn, het etherisch lichaam in evenwicht en de energiecentra die het stoffelijk lichaam beheersen, ontvankelijk zijn voor de invloed van de ziel door het mechanisme van de geïntegreerde persoonlijkheid. Doch totdat deze toestand zal bestaan in bewustzijn is het reactieapparaat min of meer geïsoleerd in zijn begoochelingen van de persoonlijkheid.

Er wordt gezegd, dat de aspirant naar discipelschap eigenlijk maar twee dingen hoeft te weten en wel de samenstelling van de mens en de eerstvolgende stap. In dit boek is de manier waarop de menselijke constitutie momenteel functioneert zeer duidelijk uiteengezet. Voor de aspirant is het een doel om te leren van zijn persoonlijkheidsuitrusting een instrument te maken dat de ziel kan gebruiken. Kennis van de verhouding tussen de ijle en grove lichamen, de etherische centra en de stoffelijke klieren, energie en kracht, de ziel en de persoonlijkheid, kan het hele proces uit de vaagheid omhoog heffen waarin het zich meestal bevindt en er de helderheid en duidelijkheid van een wetenschappelijke formule aan geven.

Dit is echter niet slechts een vraag van vorm en energie, de gehele mens is bij dit proces betrokken, evenals bij de psychologische, filosofische en geestelijke gevolgen, want energie stroomt als gevolg van een gedachte en de hoedanigheid, de aard en de kracht van de gedachte is een zaak van bewustzijn, dat de gehele levenswijze omvat. Daar waar in het dagelijks leven bewustzijn, op normale wijze is geconcentreerd, zal het energiecentrum het reactieapparaat domineren.

Terug naar de boekenlijst

Van Intellect naar Intuïtie

In deze periode van een snel toenemen van de menselijke intelligentie en het vermogen om denkvermogen te gebruiken, lopen we het risico om het intellectualisme te overdrijven. "Het verstand is de doder van het werkelijke" is een welbekende overweging van een wezenlijk gevaar.

In dit boek wordt de ontwikkeling van het intellect (iets dat nodig is), voorgesteld als een middel tot een doel en als één schrede op de weg naar een volledig tot ontwaking gekomen actief mentaal lichaam.

Het intellect is het rationaliserend, analytisch aspect van het denkvermogen waar dit zich bezighoudt met kennis. Het kan worden gebruikt als een stap om nieuwe gebieden en dimensies van denken binnen te dringen en het intuïtieve vermogen van zuivere rede te benaderen. Tussen het intellect en de intuïtie bestaat echter een kloof totdat die bewust zal zijn overbrugd door meditatie. Meditatie wordt wel eens beschreven als "in het hart denken". Juiste meditatie heeft slechts dan plaats, wanneer hoofd en hart in samenklank functioneren. Om de intuïtie te benaderen is dit samensmelten van hart en hoofd een noodzaak, daar de intuïtie een hoedanigheid is van het hart, opgewekt door de activiteit van het geïntegreerd drievoudig denkvermogen.

Meditatie omvat ook het opleggen van discipline aan het denkvermogen om het beheerst, geconcentreerd en eenpuntig te maken. Een juist gebruik van het denkvermogen in de meditatie, onthult aan het bewustzijn de schoonheid, waarheid en goedheid van de ziel en wel door de vijf stadia van concentratie, meditatie, contemplatie, verlichting en inspiratie. Deze vijf stadia leiden tot eenwording met de ziel, de "zoon van het denkvermogen" en tot een directe kennis van de godheid, die een intelligent instrument voortbrengen om door de ziel in het dagelijks leven te worden gebruikt.

De ervaren stem van de Oosterse Wijsheid komt tot ons met dit ene woord: Meditatie. De vraag doet zich natuurlijk voor: is dat alles? En het antwoord is Ja! Indien meditatie op de juiste manier wordt beoefend en indien volharding de grondtoon is van het leven, dan wordt in toenemende mate zielecontact gevestigd. De gevolgen van zulk een contact zijn zelfdiscipline, zuivering en een leven van aspiratie en dienst. Meditatie volgens Oosterse begrippen is een beslist mentaal proces dat leidt tot zelfkennis en verlichting. Het is een feit in de natuur dat zoals een mens (in zijn hart) denkt, zo is hij.

Terug naar de boekenlijst

Een verhandeling over Witte Magie

Door deze hele serie boeken loopt een draad die de verschillende levensaspecten en gespecialiseerde activiteiten binnen het Plan voor de mens verenigt. Dit is de draad van bewustzijn, die zich in de mens ontplooit door de pogingen van de ziel om met de toerusting van zijn persoonlijkheid in contact te komen en die te beheersen; deze draad ontwikkelt binnen de planeet naarmate de Hiërarchie steeds beter het Plan kan inprenten op het menselijk denken. Het boek bevat derhalve de vijftien regels voor magie en voor het overheersen door de ziel; gebaseerd op de woorden in de Bhagavad Gita: Ofschoon ik niet geboren ben, de Ziel die niet voorbij gaat, ofschoon ik de Heer van het Bestaan ben, openbaar ik Mij toch als Heer over Mijn aard door de magische kracht van de ziel.

De ongeopenbaarde ziel, zoals zij wezenlijk is, geopenbaard door de aard van haar persoonlijkheidsuitrusting, is altijd een bron van geheimenis. Ze ontsnapt aan het analytisch concreet denkvermogen; ze onthult haar ware zelf aan het verlichte denken, vereend met het open hart, in een pogen om niet te grijpen en vast te houden voor persoonlijke vooruitgang, doch om gebruik te maken van de magische kracht in dienst. De kracht van de ziel staat altijd ter beschikking van hem die, als aspirant naar aangenomen discipelschap, tracht tot praktische dienst te worden daar waar hij is geplaatst.

De lering in dit boek berust op de volgende vier punten; zij zullen:

 1. de wetten onderrichten van geestelijke psychologie in tegenstelling tot mentale en emotionele psychologie,
 2. de aard van de ziel van de mens verklaren en haar kosmische verhoudingen alsook ten opzichte van het stelsel. Als een eerste stap zal dit haar groepsverhouding insluiten,
 3. de verhoudingen aantonen tussen het zelf en de voertuigen die dat zelf gebruikt en op die manier het begrip verhelderen over de samenstelling van de mens,
 4. het probleem toelichten van bovennatuurlijke machten en de regels verstrekken voor hun veilige en nuttige ontwikkeling.

Door deze vier stellingen loopt het thema energie, het ene bezielende leven als een energiecentrum, dat alles in de goddelijke stroom doordringt en verenigt. De mens is inwezenlijk goddelijk en de ziel, het middelpunt van bewustzijn, het resultaat van de vereniging van geest met stof, is het middel waardoor de mens een bewustzijn van goddelijkheid en eenheid ontwikkelt, de grove materie van zijn voertuigen verlost en de zuivere vlam van levensenergie verlost van de beperking van de vorm. De ziel is dus de vitale schakel tussen God en de mens.

Het boek sluit met een grote oproep aan de zielen in alle aspiranten:

Ik eindig met een beroep op allen, die deze instructies lezen, hun krachten te verenigen, hun gelofte van toewijding aan de dienst der mensheid te hernieuwen, hun eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken aan het Welzijn van de groep, hun ogen van zichzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie. Laat alle studenten in deze tijd van nood en snel zich ontwikkelende gelegenheid besluiten, alles wat ze hebben aan de hulp der mensheid te offeren. Ik roep u allen op om mee te doen aan de ingespannen poging der Verhevenen.

Terug naar de boekenlijst

Een Verhandeling Over De Zeven Stralen I - Esoterische Psychologie I

Er zijn vijf boeken geschreven onder de collectieve titel "Een Verhandeling over de zeven stralen". Deze serie boeken is gebaseerd op het feit, de aard en de hoedanigheid van de zeven fundamentele energiestromen die ons zonnestelsel, onze planeet en alles wat er op leeft en beweegt, doordringen. Twee van de gespecialiseerde onderwerpen in deze serie boeken houden zich bezig met esoterische psychologie; het eerste in verband met fundamentele energiepatronen en samenstellingen; het tweede meer in het bijzonder toegepast op de ziel en de persoonlijkheid van de mens en op het uitwerken van het Plan voor de mensheid.

Psychologie wordt omschreven als de wetenschap van het denkvermogen en ze werd vroeger beschouwd als een tak van de metafysica. In onze dagen zijn we eerder geneigd alle subjectieve factoren als psychologisch te beschouwen, mentale en emotionele impulsen en zielecontact en onverschillig in welke mate! Deze subjectieve invloeden vormen de gehele psychologische achtergrond voor de houding en het gedrag van de mens en scheppen het vermogen tot geestelijke reactie.

Per saldo is "de psyche" de menselijke ziel, het middelpunt van bewustzijn. Esoterische psychologie begint met een beschouwing van de mens als een ziel, die zich openbaart in de persoonlijkheid, bestaande uit mentale en emotionele en etherisch-stoffelijke substantie en min of meer in contact en dominerend, hetgeen afhangt van het stadium van evolutie van het bewustzijn van de persoonlijkheid.

Vanuit het standpunt van esoterische psychologie is evolutie een evolutie van bewustzijn, waarbij het fragment van de ziel binnen de persoonlijkheid steeds meer haar geestelijke bron herkent en er zich mee vereent.

De zeven gedifferentieerde stromen van stralenenergie spelen een beduidende rol in het evolutieproces. Vijf energieën in een mens bepalen zijn doelstellingen, zijn problemen, zijn beschikbare hoedanigheden en hulpbronnen aan energie als ook de juiste methode waardoor hij, als gevolg van zijn overheersende straleninvioed, zijn bewustzijn kan ontplooien en geestelijke vooruitgang kan maken.

In dit boek over esoterische psychologie worden vele van deze speciale straalhoedanigheden en methoden gegeven als aanhalingen van "Het Oude Commentaar" in poëtische en symbolische bewoordingen. De zeven stralen worden ons getoond als de zeven scheppende Bouwers, elk bezield met doel en macht, samenwerkend als een synthese in occulte gehoorzaamheid aan de doelstellingen van onze Zonnelogos.

Zulk een gedetailleerde en begrijpelijke studie van de stralenenergieën, die ons planetaire leven en alle natuurrijken beïnvloeden is van onschatbare waarde voor de aspirant die er zich bewust op voorbereidt om tot planetaire dienstbaarheid te komen naarmate hij leert te dienen en zich te verenigen met zijn medemensen.

Terug naar de boekenlijst

Van Bethlehem Tot Golgotha

In het voorwoord tot dit boek zegt de schrijfster: Het bewust oproepen van het Christusleven in het menselijk hart en onze snelle integratie in het Koninkrijk Gods zijn de onmiddellijke opgaven die vóór ons liggen en die onze verantwoordelijkheid, gelegenheid en lot inhouden. De vijf bewustzijnsuitbreidingen, waardoor deze integratie en oproep voortgang vinden worden hier op duidelijke wijze beschreven als overeenkomsten met de vijf voornaamste ervaringen van de Meester Jezus gedurende Zijn leven in Palestina. Deze zijn de vijf inwijdingen bekend als:

 1. de geboorte,
 2. doop,
 3. verheerlijking,
 4. kruisiging,
 5. opstanding en Hemelvaart.

Door deze vijf stadia op de Weg volgen we de Meester van Bethlehem tot Golgotha.

Terwijl deze inwijdingen meestal onder deze Christelijke uitdrukkingen bekend zijn, zijn binnen de ervaring van de geestelijke Hiërarchie de vierde en vijfde inwijding bekend als de verzaking en de openbaring. De ervaring van de kruisiging betekende voor de Meester Jezus de belangrijke verzaking van Zijn eigen ziel, met een daaruit voortvloeiende openbaring in het licht van de geestelijke Triade. Deze ervaringen zijn zowel symbolisch als werkelijk en dienen als wegwijzers op de weg van de discipel. Enig begrip van deze mysteriën, onthuld door de Christus en de Meester Jezus, door het geven van een voorbeeld voor de ervaringen van de menselijke ziel door de vijf stadia van haar geestelijke reis, kan van onschatbare waarde zijn voor de enkeling die zich tegenover het uitgestrekte gebied van deze zelfde vijfvoudige ervaring bevindt.

Dit is waarschijnlijk de factor van de grootste waarde en dienst voor de aspirant die zijn voeten heeft gezet op de "Weg terug", namelijk dat de ervaring van de Meester Jezus, met inbegrip van de kruisiging, de grote verzaking, zich weerspiegelt door het leven heen van alle mensen. Door het goddelijke leven in ons en naarmate het Christusbeginsel zich ontplooit in ons hart en bewustzijn, gaan de mensenzonen de Weg van het Kruis om tenslotte zielenverlichte Zonen Gods te worden.

Doordat hij iets van deze dingen afweet, bewust van de geestelijke reis die vóór ieder mens ligt van het ene stadium naar het volgende op het Pad van inwijding, ligt er een terrein van dienst vóór de aspirant open.

Dienst moet zich op ruimere en meer omvattende wijze uitbreiden en tot uitdrukking komen en we moeten leren dienen zoals Christus diende, alle mensen liefhebben zoals Hij hen lief had en door de kracht van onze geestelijke vitaliteit en het gehalte van onze dienst allen die we ontmoeten, stimuleren, opdat ook zij kunnen dienen en liefhebben en leden worden van het Koninkrijk.

De roep gaat uit naar gezonde, normale mensen die de toestand kunnen begrijpen, doen wat moet worden gedaan en dan hun leven geven om tegenover de wereld uitdrukking te geven van de kenmerken van de bewoners van het koninkrijk der vrijheid

Terug naar de boekenlijst

Een Verhandeling Over De Zeven Stralen II - Esoterische Psychologie II

Het tweede deel van esoterische psychologie handelt voornamelijk over de kwaliteiten van de stralen die het leven, het bewustzijn en de verschijning van een mens domineren op het stoffelijk gebied. Ieder mens is in zijn totaliteit onderworpen aan de evolutiewetten als gevolg waarvan hij voortgaat van het Ene naar het vele en weer terug tot het Ene, verrijkt door de ervaring door het leven in de vorm en in staat de gevolgen van die ervaring toe te schrijven aan het grotere leven dat hem doordringt.

Daar het evolutieproces bewustzijnsuitbreiding betekent naar het middelpunt van het Ene Leven, vereenzelvigt een enkeling zich met steeds grotere gebieden van groepsbewustzijn; met de familie en de gemeenschapsgroep; met de natie, de wereld en de ene mensheid; met de ziel en de groep van de ashram en tenslotte met die centra van bewustzijn die we als Hiërarchie kennen, het planetaire hart dat het Plan inspireert en dan ten laatste met Shamballa, het planetaire hoofdcentrum van doel, wil en bedoeling. Dit is een lange weg van groei van discipelschap en van reageren door dienst op de vereisten van het Plan en de behoeften der mensheid.

Dit boek bevat dus veel commentaar en lering van het grootste belang voor de discipel die zich voorbereidt voor werelddienst, die leert zijn plaats in te nemen in die subjectief verenigde en georganiseerde groep van discipelen die in dit deel "de Nieuwe groep van werelddienaren" wordt genoemd. Groepsbewustzijn is een belangrijk doel voor ieder aspirant naar discipelschap.

Het eerste gedeelte van dit boek. dat de egoische straal behandelt, handelt over het toenemen van zieleïnvloed, de zeven wetten van ziele- of groepsleven, de vijf groepen van zielen en de regels om te komen tot spelleiding. Het tweede gedeelte, de Ziel en de Persoonlijkheid, bevat uitvoerige lering over het toe-eigenen van de lichamen, het coördineren van de persoonlijkheid, enige problemen van de psychologie en ziekten en problemen van discipelen en mystici.

Het laatste gedeelte van dit boek over "de Tegenwoordige Mensheid" brengt deze diepe gedachten tot in de wereldarena. De wereldsituatie wordt hier beschouwd van het esoterisch en hiërarchisch standpunt en in verband met de vereisten van de dagende nieuwe eeuw van de Waterman. Er moet in de wereld een synthese van denken en een eenheid van doelstelling worden gevestigd, teneinde omstandigheden te scheppen waarin vrede kan gedijen en de Christus weer kan verschijnen.

De Hiërarchie had het uiterste beproefd om het uitbreken van de oorlog in 1939 te voorkomen en tot dit doel werden stimulerende en oproepende energieën letterlijk in het menselijk bewustzijn gedreven door middel van de nieuwe groep van werelddienaren. De vereisten van het Plan voor de mensheid werden als de visie voorgehouden, zonder welke "het volk ondergaat". Daar de mens verkoos om op de moeilijke manier te leren,opent hij eerst thans het oog van de visie als gevolg van de drastische ervaringen die hij heeft opgedaan.

Discipelen en werelddienaren staan dus heden voor een geweldige gelegenheid om zich toe te rusten voor dienst aan het Plan, aan de mensheid en aan de Hiërarchie door toepassing van de psychologie van de ziel op ieder aspect van hun omgeving.

Terug naar de boekenlijst

Discipelschap In Het Nieuwe Tijdperk I

Hoeveel toekomstige discipelen zijn ervan overtuigd, dat ze het waard zijn rechtstreeks onderricht van een Meester van Wijsheid te ontvangen? Hoe weinigen zijn er slechts in staat de zware druk van de ervaringen te verwerken en profijt te trekken van de gelegenheden? In deze twee delen over "Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk" bevinden zich de persoonlijke instructies, gegeven aan een kleine groep chelas gedurende een periode van vijftien jaar met daarop betrekking hebbend onderricht over een zeker aantal onderwerpen.

Toen de groepspoging tenslotte niet langer werd voortgezet, maakte de Tibetaanse Meester de opmerking dat, alhoewel zijn bedoeling om de groep te vormen voor ashramische training, geen succes was gebleken, zouden de instructies en leringen, gegeven als gevolg van het vormen van de groep van grote en duurzame waarde blijken te zijn voor een toenemend aantal aspiranten naar discipelschap. Zekere belangrijke begrippen werden in het menselijk bewustzijn vastgelegd door het groepskanaal, waaronder meer in het bijzonder het belangrijke feit van het wederverschijnen van de Christus. Daar de wisselwerking tussen de Hiërarchie en de mensheid toeneemt, doen vele jonge discipelen die de buitenkant van een ashram naderen, hun voordeel met de ervaring van deze groep, samengebracht door de Tibetaan om gevormd te worden alsook met de schat aan waardevolle lering en geestelijke stimulatie die thans tot hun beschikking zijn.

De vereisten voor een discipel in de nieuwe eeuw zijn drastisch en zwaar. Ze houden in de eerste plaats in de noodzaak voor persoonlijke decentralisatie, het opgeven van individuele voorkeuren van iedere soort en opname in een groep met het doel om te dienen. Het hele onderwerp van groepswisselwerking is van een veel diepere strekking en betekenis dan u vermoedt wordt ons gezegd.

Het ontwikkelen van groepsbewustzijn is vaak een pijnlijke ervaring in het vergeten van het zelf, hetgeen ook een gevoelige reactie vereist op het doel en het plan van de Meester door het een of andere hiërarchisch geïnspireerde gebied van werken.

Zowel de duidelijke als de subtiele begoochelingen en illusies die de discipel misleiden en zijn bewustzijn beperken moeten duidelijk worden onderkend, gezien en omgezet worden. De discipel moet zichzelf zien zoals hij is en zich op weg begeven naar het volgend geestelijk doel.

In het eerste gedeelte van dit boek worden enige van de vereisten van het hiërarchisch plan en de plaats van dienst van groepen discipelen duidelijk aangegeven. De "Zes stadia van discipelschap", die het laatste gedeelte van dit boek vormen, tonen de opeenvolging van groei in bewustzijn naar het middelpunt van een ashram op zulk een duidelijke manier, dat slechts hij die zichzelf misleidt er niet in slaagt om vast te stellen waar zijn plaats is in de vóór hem liggende gelegenheden.

Tussen deze twee gedeelten van het boek worden persoonlijke instructies en training gegeven aan elk van de 41 discipelen en aspiranten naar discipelschap. In deze directe en openhartige commentaren kan iedere ernstige aspirant naar discipelschap een begrip vinden voor zijn eigen behoeften, soms in drastische termen, vanuit het diep, geestelijk inzicht, de kennis en de liefde van een Meester van Wijsheid.

Op deze wijze wordt dit pogen tot groepstraining vereeuwigd voor hen die heden het Pad van Discipelschap betreden.

Terug naar de boekenlijst

De Problemen Der Mensheid

De tekst van dit boek werd voor de eerste maal in de vorm van brochures uitgegeven direct na de oorlog (van 1945). De bedoeling ervan was om op de schrijnende problemen te wijzen die bestaan in de zeven voornaamste afdelingen van 's mensen leven direct na de verwoestende ervaring van een wereldoorlog. Het werd beseft dat de problemen op zichzelf al een aantal jaren op niet in het oog vallende wijze en met een toenemende invloed op de samenleving hadden bestaan. De oorlog diende ertoe beginnende oorzaken van ontwrichting in de menselijke verhoudingen te verhaasten en niet vermoede diepten van kwaad en onwetendheid te openbaren.

In 1964 is van dit boek een herziene uitgave verschenen, waaruit verouderde feiten zijn weggelaten. De mensheid blijft echter tegenover zes fundamentele problemen geplaatst met de gelegenheid die geboden wordt om vooruitgang te maken en wel:

 1. de psychologische rehabilitatie van de volkeren,
 2. het probleem van de kinderen,
 3. het probleem van kapitaal,arbeid en werkverschaffing,
 4. het probleem van de rassenminderheden,
 5. het probleem van de kerken,
 6. het probleem van internationale eenheid en de gelijke verdeling van de hulpbronnen der aarde.

Hieruit ontstaan weer vele andere sociale en economische problemen, die in de eerste plaats het gevolg zijn van groei in 's mensen bewustzijn en vooruitgang in vele niet bevoorrechte gebieden naar vrijheid, gelijkheid en onderlinge afhankelijkheid in een moderne wereld.

De oorspronkelijke lering over deze problemen der mensheid, zoals die was vervat in de originele brochures is volkomen bewaard zonder veranderingen. Er wordt hier een perspectief geboden dat de geestelijke potentiële en subjectieve factoren in verband brengt met de uiterlijke verschijning van menselijke aangelegenheden. Voortdurende splitsingen in het bewustzijn, psychologische waardebepalingen en reacties ten opzichte van de toestanden in de wereld, nationale, religieuze, klasse of rasvooroordelen, toestanden van analfabetisme, ziekte en armoe, evenals economische onevenwichtigheid zijn alle verantwoordelijk voor het scheppen en bestendigen van toestanden waarin oorlog onvermijdelijk is.

Het herkennen echter van de oorzaken in deze problemen verschaft gelegenheden aan hen die hun medemensen dienen en liefhebben. Om zich met begrip, medegevoel en intelligentie met gevolgen bezig te houden, is vermogen tot helder en onbevooroordeeld denken een eerste vereiste, als het ware een vorm van meditatieve concentratie, om "de gedachtevorm van de oplossing" te helpen scheppen. Alle mensen van goede wil zijn betrokken bij de oplossing van deze problemen. Zij zijn voornamelijk de aangelegenheid van hen die de zelfdiscipline aannemen voor training voor discipelschap in de nieuwe eeuw, die werelddienaren, die in staat zijn esoterische waarheden en geestelijke werkelijkheden in verband te brengen met het terrein van dienst waar zij zijn geplaatst.

De hedendaagse esotericus is een praktische werker. Zijn verlicht bewustzijn stelt een bron van energie tot zijn beschikking die onuitputtelijk is en die zijn oorsprong heeft in de circulerende energie van het Ene Leven. Zo wordt hij een middelpunt van energieoverdracht tussen de Hiërarchie en de mensheid en weerspiegelt de ziel, het Christusbeginsel, door zijn gehele dienstgebied heen, waarbij hij de verduisterde gebieden van het menselijk bewustzijn verlicht en omhoogheft. Zijn kennis van wereldse aangelegenheden en menselijke problemen helpt hem zijn energieën daarheen te richten, waar ze van het grootste nut kunnen zijn voor het plan voor de mensen en tot het herstellen van alle verhoudingen.

Om het wetenschappelijk en vanuit een esoterisch oogpunt te zeggen: geestelijke inprenting is gestoord en er is een belemmering opgetreden in de goddelijke circulerende stroom. Het is de opgave van de discipelen op aarde die doorstroming weer te herstellen en aan die belemmeringen een einde te maken. Dit is het voornaamste probleem waartegenover geestelijke mensen van heden zich geplaatst zien.

Terug naar de boekenlijst

De Wederkomst Van De Christus

Iedere eeuw kom ik terug om het heilige te bevrijden, om de zonde van de zondaar te vernietigen en om gerechtigheid te herstellen. Deze welbekende woorden uit de Bhagavad Gita schenken eeuwige hoop aan het menselijk hart.

In dit boek wordt het wederverschijnen van de Christus als onvermijdelijk beschreven in de voortgezette keten van goddelijke openbaring. Niet alleen dat God nooit zonder getuigenis is geweest, doch op bepaalde perioden in de geschiedenis van de menselijke evolutie heeft zich "het woord Gods", de geprojecteerde kracht van Zijn leven, in de vorm geopenbaard om de beginselen vast te leggen die zich in de komende cyclus moeten uitwerken.

In de loop der eeuwen zijn er velen van zulke boodschappen geweest die zich door de een of andere grote wereldgodsdienst openbaarden of gevolgd door een nieuwe vorm van religie die zich op de nieuwe openbaring baseerde. Goddelijke openbaring en het periodiek verschijnen van boodschappers of Avatars geschiedt echter, volgens kosmische wet, wanneer er zekere toestanden bestaan in het gehele stelsel die ieder deel, groot of klein, beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Dan wordt er een serie van gebeurtenissen in beweging gezet die zich, volgens de wet, tenslotte moet verwezenlijken.

De rol, die onze kleine planeet aarde in dit gecompliceerd systeem van onderlinge verhoudingen speelt schijnt in de huidige periode van grote betekenis te zijn. In dit boek wordt op de esoterische en planetaire betekenis van het wederverschijnen van de Christus gewezen als de oorzaken die achter Zijn "Watermandienst" aan de mensheid liggen.

We bevinden ons aan het begin en aan het einde van een tijdperk, nl. het begin van de Waterman en het einde van de Vissen, hetgeen tevens wijst op een belangrijk keerpunt in de evolutie van het menselijk bewustzijn van individuele behoefte aan de behoeften van de mensheid in haar geheel, van persoonlijke verlossing naar werelddienst en van materialisme naar geestelijkheid. Het schijnt wel, dat deze overgangsperiode ook moet worden "aangegeven" in beide stadia, begin en einde, door Christus Zelf en een beginsel dat moet worden verankerd in het menselijk bewustzijn, dat niet slechts de liefde van God bevat, ingesteld voor het Vissentijdperk, maar ook de nieuwe kracht van de toekomst, de "Wil" van God, waarin tot nu toe slechts de Christus geheel is opgenomen.

Het nabijzijn van het wederverschijnen van de Christus wordt aangevoeld en verwacht door velen, daar Hij aan de gehele mensheid behoort, onverschillig van welke godsdienst, dogma en leerstelling. Hij, waarop alle mensen wachten, zal zelf de wijze en het uur vaststellen van Zijn verschijnen alsook het gebied van Zijn werk en wel op een wijze die geen verdeling of scheiding schept tussen de mensen op religieus, sociaal of ideologisch terrein. Hij komt niet slechts als de eerste Zoon Gods, maar als Hoofd van de geestelijke Hiërarchie, de innerlijke regering van de planeet. Hij is derhalve een groot, leidend Wezen op wereldschaal Die het koninkrijk Gods vertegenwoordigt en een definitieve functie vervult in de mensenwereld. Hij komt, door middel van lering en voorbeeld in werelddienst, de beginselen instellen, volgens welke een verenigde, onderling afhankelijke wereld haar nieuwe materiële stelsels en geestelijke instellingen voor de nieuwe beschaving kan scheppen.

Het voorbereiden op de tweede komst is de verantwoordelijkheid van de mensheid. Zij die van de ophanden zijnde terugkeer van de Christus afweten en dit aannemen moeten de hoofden en harten van de mensen voorbereiden om Hem te herkennen en te ontvangen en zulk een toestand van evenwicht en geestelijke éénlijnigheid te scheppen die Hem tenslotte tot in ons midden zal aantrekken. Want om het even welke boodschap of openbaring de Christus moge brengen als Hij komt, om het even welk beginsel of welke energie Hij op aarde moge brengen voor gebruik door de mensen, Hij komt niet om de mensheid te redden van de gevolgen van haar eigen zonden, doch om de mensheid opnieuw te tonen hoe ze zichzelf kan redden onder de nieuwe omstandigheden en nieuwe gelegenheden waartegenover de wereld zich ziet geplaatst.

Terug naar de boekenlijst

De Bestemming Der Volkeren

Wereldproblemen worden steeds gecompliceerder naarmate de bevolking der aarde toeneemt en de volkeren onderling verbonden en onderling afhankelijk geraken. Het is voor de toekomst van de mensheid belangrijk dat we de geestelijke wetten en krachten leren begrijpen die werkzaam zijn binnen de structuur van de beschaving en er mee samenwerken, zodat het individuele deel - menselijk en nationaal - op de juiste manier in verband kan worden gebracht met het zich ontplooiend geheel.

Een volk is, juist zoals een mens, onderhevig aan de inwerking van energieën die voortkomen uit solaire en kosmische bronnen. Deze energieën beïnvloeden het volk als een geheel door het "reactieapparaat", dat men kan vergelijken met de samenstelling Monade-ziel-persoonlijkheid van een mens. Sommige volkeren zijn meer ontvankelijk voor de ene soort energie dan voor de andere; alle volkeren, afhankelijk van de evolutie van het nationale bewustzijn, hebben een bestemming vóór zich, die letterlijk is gebaseerd op de hoedanigheden en beginselen van de speciale straalenergie die uitdrukking tracht te vinden door de nationale ziel.

In dit boek worden de straalenergieën die zekere volkeren, wereldgroepen en voornaamste steden beïnvloeden, geanalyseerd met betrekking tot betekenis en doel en in verband met het naar voren komen van ideeën die het gevolg zijn van energie-invloeden die aan het einde en aan het begin van een tijdperk domineren.

De mensenwereld wordt ons voorgesteld als "een Wordingstoestand", geleid en met gelegenheden verzorgd door de geestelijke Hiërarchie, de innerlijke regering van de planeet, uit een stabiele "Zijnstoestand". Het begrijpen, accepteren en uitvoeren van geestelijke mogelijkheden weven de bestemming van alle volkeren tot een synthese waarin ieder de ontplooiing van individueel potentieel bijdraagt. Een herkennen van de zielebestemming van volkeren, in het licht van de lering in dit boek, is in onze dagen van praktisch belang bij ons zoeken naar internationale aanpassingen. De hoedanigheden van de stralen, die de volkeren der aarde beïnvloeden, kunnen op intelligente wijze worden gebruikt om begrip en eenheid te bevorderen.

In dit boek wordt ons een glimp gegeven van de schoonheid van energiesynthese wanneer alle delen samenwerken volgens hun eigen straalcombinatie "tot verheerlijking van de Ene".

In de toekomst zullen we juiste verhoudingen, ware gemeenschap en een delen van alle dingen hebben... en goede wil. We krijgen ook een beeld van de toekomst van de mensheid, wanneer alle volkeren verenigd zullen zijn in volkomen begrijpen; de verscheidenheid van talen, symbool van verschillende tradities, culturen, beschavingen en gezichtspunten, zal geen hinderpaal vormen voor juiste menselijke verhoudingen. In het middelpunt van deze twee beelden bevindt zich de Christus.

Terug naar de boekenlijst

Begoocheling, Een Wereldprobleem

Het onderricht over begoocheling, haar oorzaken en uiteindelijke oplossing, is één van de gespecialiseerde onderwerpen, voor de eerste maal aan de groep gegeven, waarvan de persoonlijke instructies voorkomen in de twee delen van "Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk". De idee, dat een kleine groep van toegewijde aspiranten samen konden werken om te helpen de zware begoochelingen te verdrijven, waaraan de mens onderworpen is en die het licht van de waarheid verhinderen om door te dringen, werd in het begin als iets verbazingwekkends beschouwd. Geestelijke vooruitgang is voor zo lange tijd door de enkeling alleen maar beschouwd vanuit het standpunt van zijn eigen persoonlijke groei, dat de mogelijkheid om geestelijke ervaring in direct verband te beschouwen met omstandigheden van wereldomvattende aard voor velen een revolutionaire gedachte is. En toch kan wereldbegoocheling, dus de totaliteit van 's mensen onwetendheid, vrees en hebzucht, alleen maar wijken voor het verlichte doordringen van hen waarin deze emotionele reacties geheel of gedeeltelijk zijn overwonnen.

Begoocheling is natuurlijk het gevolg van een negatief emotioneel gericht zijn. Net zoals illusie het gevolg is van een negatieve of onzuivere denkhouding, niet in overeenstemming met de waarheid achter de uiterlijke verschijnselen, zo wordt de mens ook het slachtoffer van sterke, zelfgeschapen gedachtenvormen die zijn gebouwd op de persoonlijkheidskrachten en eigenbelang.

Dit boek behandelt de misvattingen die op alle niveaus van het leven van de persoonlijkheid bestaan en wel maya op het etherisch gebied, begoocheling op het astraal gebied en illusie op het mentaal gebied, welke tot een hoogtepunt komen wanneer ze alle drie in de persoonlijkheid zijn gecombineerd, in de zogenaamde Wachter op de Drempel.

De juiste werkwijzen om begoocheling en illusie op de wereld te verwijderen zijn in overeenstemming met moderne psychologische werkwijzen, geaccepteerd en toegepast ten behoeve van de enkeling. Er moet een hogere vorm van energie worden toegepast op de vastgelopen toestand. Dit betekent in praktische zin dat maya ondergeschikt gemaakt moet worden aan de inspiratie en het idealisme van het emotioneel gebied, begoocheling aan de verlichting van het mentaal gebied, illusie aan het licht van de intuïtie, een boeddhische energie en de wachter op de drempel tegenover de Engel van de Tegenwoordigheid, de ziel, moet komen te staan.

Wanneer deze omvorming van de persoonlijkheid plaats vindt in de enkeling, kan hij beginnen bewust te dienen, bij voorkeur in groepsformatie, om de toestand in de wereld te verheffen en te verlichten. Er worden in dit boek bepaalde meditatieschetsen gegeven die veilig kunnen worden gebruikt door een groep die samenwerkt, doch zouden door de enkeling met grote voorzichtigheid behandeld moeten worden om een stimuleren te vermijden van overgebleven persoonlijke begoochelingen en illusies. Wij werken onophoudelijk met energie als een onpersoonlijke kracht, die echter een gevaarlijk persoonlijk resultaat kan voortbrengen indien het motief niet onzelfzuchtig genoeg is, de persoonlijkheid onvoldoende gezuiverd of gedisciplineerd is en de dynamische kracht tot werken niet voldoende versmolten is met liefde voor de mensheid om begrip en vereenzelviging te scheppen.

Aan dienst door mensen die Vrij zijn van illusie en begoocheling is nooit op zo een dramatische wijze behoefte geweest als heden en voor deze dienaren in een uiterste noodtoestand heb ik geschreven.

Terug naar de boekenlijst

Telepathie En Het Etherisch Voertuig

Occultisme houdt zich bezig met de wetenschappelijke feiten die achter het geestelijk idealisme liggen, dat door velen wordt aangenomen ten gevolge van een natuurlijke menselijke neiging tot idealiseren. Een der hoogste idealen is de broederschap der mensen. Occultisme toont aan, dat de wetenschappelijke basis voor dat ideaal berust op het feit van de ene etherische structuur die aan alle vormen in het zonnestelsel ten grondslag ligt, beleend en bestendigd door één levenskracht. De mens is derhalve één in leven en in vorm; hij is zich echter niet van eenheid bewust in zijn eigen bewustzijn. Evolutie is de manier waarop de mens zich langzamerhand bewust wordt van het vaderschap Gods en de broederschap der mensen.

In dit gehele proces spelen de menselijke vermogens een belangrijke rol, namelijk de vijf objectieve zintuigen met hun vijf hogere geestelijke overeenkomsten. Het mentaal beginsel of vermogen is gedurende deze periode van zijn evolutionaire ontplooiing van geweldig belang voor de mens. Het drievoudig denkvermogen verenigt, als één faculteit, het hoger of abstract denkvermogen, de ziel of de zoon van het denkvermogen en het lager concreet denkvermogen. Naarmate deze toestand van mentale fusie en leiding ontwikkelt, leert de discipel het denkvermogen op nieuwe manieren te gebruiken, voornamelijk wat betreft het hanteren van energie die, wanneer ze zijn etherisch lichaam bezielt en belevendigt, door straling zijn werking op anderen beïnvloedt.

Door dit bewuste, beheerste gebruik van mentale energie kan telepathisch verkeer wetenschappelijk worden opgezet met andere denkvermogens door middel van de etherische structuur die ons allen eigen is. En op dezelfde wijze kan het denkvermogen van de discipel, of van een groep discipelen die groepsbewustzijn ontwikkelen, de inprenting ontvangen van de helderheid van denken en doelstelling van die leden van de geestelijke Hiërarchie, die tot taak hebben het Plan voor de Mensheid tot uitvoering te brengen. Er wordt ons gezegd, dat de geestelijke Hiërarchie slechts door het denkvermogen van discipelen werkt door de wetenschap van inprenting toe te passen en alleen maar in verband met het Plan. De indruk of inprenting wordt overgebracht door een stroom van ideeën, zulke ideeën die inherent zijn in het Plan voor de mensheid, die de discipel of de groep dan kan vertolken en in zelfgekozen handeling tot uitdrukking kan brengen.

De soort telepathie die zich nu aan het ontwikkelen is in de geestelijk ontwaakte aspiranten in de wereld is dus geen telepathie van het zonnevlechtcentrum, doch het gevolg van een mentale ingesteldheid en een doordringen in bewustzijn tot naar de ziel - en de Triade. Dit verschaft dan een open kanaal voor verkeer in twee richtingen en wel verticaal naar de geestelijke Hiërarchie van de planeet, die tracht het Plan in te prenten op alle ontvankelijke denkvermogens en horizontaal naar het denkvermogen der mensen die als één geheel binnen de mentale substantie van menselijk bewustzijn zijn verbonden.

Het tweede deel van het boek bespreekt de etherische statuur van de planeet en het zonnestelsel waarvan ieder mens en iedere vorm een integraal deel uitmaken; de patroon van de driehoek speelt bij het beheersen van de energiestroom en bij het opzetten van een ononderbroken circulatie door het gehele stelsel een rol van onmiddellijk belang voor de mensheid. Wij zijn betrokken bij het leven van de Planetaire Logos, want "in Hem leven we, bewegen we en hebben ons bestaan" en wij dragen ons deel bij in de huidige poging om het etherisch lichaam onder de invloed te brengen van de ziel, gesymboliseerd door de driehoek. Naarmate wij hierin slagen, verandert de planetaire etherische structuur van vorm om bewuster geïntegreerd te geraken in het energiestelsel, waarvan onze planeet slechts een klein deeltje uitmaakt.

Hier hebben we dus een voorbeeld dat ons wordt geboden van het levend proces van eenheid: het deel dat bijdraagt aan het geheel en het geheel dat het deel beïnvloedt door elke cel en ieder atoom van elke graad van substantie die het bevat.

Terug naar de boekenlijst

Een Verhandeling Over De Zeven Stralen III - Esoterische Astrologie

Er wordt gezegd, dat de wetenschap van esoterische astrologie de fundamentele occulte wetenschap voor de toekomst is. Ze zal in ere worden hersteld wanneer de esoterische of zielefaktoren zullen beginnen de plaats in te nemen van het exoterisch gericht zijn van de grote meerderheid van beroeps- en amateur-astrologen van het ogenblik.

Dit is de wetenschap welke die bepalende en leidende energieën en krachten behandelt die inwerken op het gehele gebied van de ruimte en op alles wat zich in dat gebied bevindt. De Oude Wijsheid leert dat "Ruimte een Wezen is". Over het leven van dit Wezen, over de krachten en energieën, de impulsen en de ritmen, de cycli en de jaargetijden handelt de esoterische astrologie.

Esoterische astrologie kan door hem die geoefend is op verschillende wijzen worden toegepast, zoals b.v. in de medische wetenschap, psychologie, wetenschap in haar geheel, opvoeding, voor een waardebepaling van menselijke problemen, van het lot der volkeren, van een juiste vertolking van wereldaangelegenheden enzovoort. Het is echter noodzakelijk, dat in dit stadium de toepassing van esoterische astrologie op het menselijk leven als experimenteel en bij wijze van proef wordt gezien, zodat eenieder individueel zijn denken en werkwijzen kan aanpassen aan de door hemzelf opgedane ervaringen. Zoals met alle andere aspecten van occultisme en esoterie, hangen nauwkeurigheid en vaardigheid in het werk helemaal af van een bewustzijn dat zich ontwikkelt vanuit een beheersing door de persoonlijkheid naar het leven van de ziel, vanuit de afgescheidenheid en op zichzelf gericht zijn naar een verwerkelijking van eenheid en een opgenomen worden in het middelpunt van groepsbewustzijn.

Astrologie wordt in dit boek beschreven als "de wetenschap van verhoudingen", d.w.z. de verhouding die bestaat tussen alle levende organismen in het heelal. Deze centra van bewustzijn worden niet alleen door de hoedanigheden van de straalenergieën beïnvloed, doch ook door de hoedanigheid en energie van de heersende planeten en de tekens van de dierenriem. Wanneer we astrologie van de exoterische buitenkant bekijken, is ze een uitgebreid en hoogst gecompliceerd onderwerp. Wanneer ze van de esoterische zijde wordt beschouwd is het, alhoewel ze ook omvangrijk, alomvattend en ingewikkeld is, ook mogelijk de draad te herkennen die vereent en verbindt alsook het patroon dat aan het gehele stelsel ten grondslag ligt. Dan komt er een fundamentele eenvoud in het grootse plan naar voren die ertoe kan dienen om het geheel te verklaren. Het boek is in de volgende hoofdstukken onderverdeeld:

 1. De zodiak en de stralen;
 2. De aard van esoterische astrologie;
 3. De wetenschap der driehoeken;
 4. De heilige en niet-heilige planeten;
 5. Drie voornaamste sterrenbeelden;
 6. De drie kruizen;
 7. De stralen, de sterrenbeelden en de planeten.

Bovendien is er een aanhang in het boek waarin vele factoren van principieel belang voor de studie van esoterische astrologie worden samengebracht en gerangschikt. Dit is een boek voor de echte occulte student. Voor sommigen mag het wat te gespecialiseerd schijnen, maar iedere werker in de esoterie komt tenslotte tot de conclusie dat zijn werk een begrip vereist van de fundamentele astrologische factoren die een invloed hebben op alle verhoudingen en alle levensvormen binnen de ethers van de ruimte, opdat hij moge leren op intelligente wijze mee te werken in de evolutie van het geheel door de juiste aanpassing van het deel binnen dat geheel totdat tenslotte "de velen zullen zijn opgenomen in de Ene".

Terug naar de boekenlijst

De onvoltooide Autobiografie

Met een zekere tegenzin stemde Alice Ann Bailey erin toe haar autobiografie te schrijven. Wat haar tenslotte deed besluiten om over haar leven te schrijven was een brief van een vriend die, zoals zij zegt, ervan overtuigd was dat ik er beslist aan de mensen een dienst mee zou bewijzen als ik zou kunnen laten zien hoe ik ben geworden wat ik ben van degene die ik was. Het zou zijn nut kunnen hebben om te weten hoe een verwoed orthodox Christelijke werkster tot een welbekende occulte lerares kon worden.

Vanuit haar conservatieve Britse afkomst voerde het leven Alice Bailey in vele richtingen, alhoewel steeds in eenzelfde richting, namelijk naar het ogenblik waarop ze, door drastische persoonlijke ervaring van velerlei soort een synthese had verworven aan begrijpen en een absolute overtuiging dat één goddelijk leven de ene mensheid doordringt en bezielt; dat het Plan voor de mensheid de samenwerking en dienst van geoefende en toegewijde mensen vereist die op intelligente wijze op de hoogte zijn van de wereldaangelegenheden, in samenwerking met hen die de geestelijke Hiërarchie vormen, de innerlijke regering van de planeet. Haar levenswerk werd een onafscheidelijk deel van deze synthese en dit besef. Zonder ook maar in het minst haar zeer menselijke hoedanigheden en verplichtingen te verliezen, kwam haar ziel haar verbintenis tegenover haar Meester na en haar persoonlijkheid werkte volkomen samen op het terrein van haar aangenomen dienst.

In werkelijkheid ontwikkelde haar werk zich als een tweevoudigheid, n.l. haar dienst als discipel aan haar eigen Meester, Koot Humi, dat ook het oprichten inhield van de Arcane School en haar akkoord, doch oorspronkelijk met tegenzin, om met de Tibetaan, de Meester Djwhal Khul te werken door een serie boeken te schrijven die de volgende etappe inhouden in de voortzetting van het onderricht in de Oude Wijsheid voor nu en de onmiddellijke toekomst. Het werk met de Tibetaanse Meester begon in 1919. In zijn inleiding tot het boek "Kosmisch Vuur" zegt Foster Bailey: Het verhaal van vele jaren telepathisch werk door de Tibetaan met Alice A. Bailey wordt gegeven in haar onvoltooide autobiografie, uitgegeven in 1951. Dit houdt de omstandigheden in van haar eerste contact met Hem op het stoffelijk gebied hetgeen in november 1919 in Californië plaats vond. Plannen werden beraamd voor dertig jaren werk. Toen dit was uitgevoerd bereikte Mevrouw Bailey binnen dertig dagen na die periode, en wel in december 1949, haar bevrijding van de beperkingen van het stoffelijk voertuig.

Deze snelle bevrijding is ook de oorzaak, dat de autobiografie niet is voltooid.

Naarmate het werk met de Tibetaan zich ontwikkelde en naarmate haar eigen geschriften, voordrachten en beginwerk met de Arcane School hun vruchten begonnen af te werpen, maakte de Tibetaan gebruik van het nauwe telepathische contact met A.A.B. om enige activiteiten tot stand te brengen, vereist door het werk van de Hiërarchie voor de mensheid. Alhoewel de Arcane School nooit door de Tibetaan is gecontroleerd en Hij er ook geen toezicht op uitoefende, werd ze gebruikt om activiteiten van dienst zoals Driehoeken, Wereld Goede Wil en de verbreiding van de Grote Aanroep te verankeren. Ook werden door de Tibetaan zekere soorten van meditatiewerk aangeraden als een planetaire dienst, voornamelijk de "Verlossende meditatie tot voorbereiding voor het wederverschijnen van de Christus" en voor het aantrekken van geld voor hiërarchische doeleinden. In 1947 begon de Arcane School een ernstige studie van de fundamentele problemen der mensheid, gebaseerd op het boek van de Tibetaan onder die titel.

De Arcane School, als een steeds nuttiger en bruikbaarder kanaal tussen de Hiërarchie en de mensheid, werd dus gebruikt door de Meester D.K. met goedvinden en medewerking van A.A.B. teneinde zekere nodige esoterische beginselen en werkelijkheden in het menselijk bewustzijn te verankeren en om aan te tonen, dat esoterie een levenswijze is en geen vlucht in vage, mystieke abstracties. Haar gehele levenswerk, ofschoon aan twee verschillende diensten gewijd, toonde die synthese in opvatting en houding die kentekenend is voor iedere werelddiscipel.

Verreweg het grootste deel van haar levenswerk is subjectief geweest: Wij hebben de uiterlijke gevolgen waargenomen, het uiterlijke komen en gaan gadegeslagen; we hebben haar geholpen en liefgehad, soms bekritiseerd, soms beklaagd, maar zijn altijd met haar verdergegaan en dank zij haar nog iets hoger en iets beter dan anders het geval zou zijn geweest. Het door haar gekozen pad is dat van de wereldverlossers. Ze is tot haar eigen Meester, K.H., teruggekeerd voor nog groter werk met Hem en voor de Christus.

Terug naar de boekenlijst

Een Verhandeling over de Zeven Stralen IV - Esoterische Genezing

Waarschijnlijk zijn er meer enkelingen en groepen in de wereld, van alle mogelijke opvattingen en kunnen, die zich wijden aan het idee van genezing dan aan enige andere menselijke behoefte. Maar genezing is een exacte wetenschap en in de moderne maatschappij mag geen dokter of chirurg het beroep van genezing uitoefenen zonder daarvoor wettelijk gekwalificeerd te zijn ter bescherming van het publiek. Zonder twijfel kunnen gebed en aanroep (invocatie) onder zekere omstandigheden doeltreffend zijn, vooral wanneer hij die dient een zuiver motief heeft en genoeg begrip bezit om met de bedoelingen van de ziel van de te behandelen persoon samen te werken om op die manier de genezende energie van de ziel toe te staan om vrijer en doeltreffend door de persoonlijkheid heen te stromen of om te gaan met het proces van teruggave, als dat het onmiddellijke doel is.

Esoterische genezing omvat echter veel meer dan dit, het is een wetenschap, gebaseerd op een aantal vereisten, waarbij zijn begrepen een kennis van de samenstelling van de mens en de aard van de grove en subtiele lichamen. Aan deze praktische kennis voegt de occulte wetenschap belangrijke inlichtingen toe over energie, karmische en straalsinvloeden, de psychologie en astrologie van de ziel en de fundamentele wetten en voorschriften voor een veiliger en succesvolle beoefening van esoterische genezing.

Daar dit allemaal begrepen en toegepast moet worden is het begrijpelijk, dat deze wetenschap nog maar in een beginstadium is, nog in het stadium van proefnemingen is en tezamen met nog andere aspecten van de esoterie pas tot grotere ontwikkeling zal komen, wanneer de ziel in de mens een vastere greep krijgt op alle aangelegenheden van de persoonlijkheid.

In dit boek worden de zeven straaltechnieken van genezen beschreven; de wetten en voorschriften om te genezen werden opgenoemd en besproken; de vereisten tot genezen worden in bijzonderheden medegedeeld en op fundamentele oorzaken van ziekten worden de aandacht gevestigd. Zo vernemen wij bijvoorbeeld dat veel ziekte een karmische oorsprong kan hebben; dat zekere ziekten eigen zijn aan de grond en aan de substantie van de planeet en dat vele andere ziekten van psychologische aard zijn die ontstaan in de emotionele of mentale lichamen. Vandaar de noodzaak voor een volkomen begrijpen, zowel van de patiënt als een van de juiste en veilige methodes tot genezen.

Wij krijgen ook een zuiver beeld van de dood als de terugtrekking van de ziel uit het lichaam waarna de ziel op haar eigen gebied het leven voortzet zonder de beperkingen van het lichaam, totdat een nieuwe incarnatiecyclus en ervaring in de vorm nodig wordt.

In een pogen om de lering toe te passen zoals die in dit boek wordt gegeven, zullen zij, wier bestemming op dit gebied van menselijke dienst ligt, beginnen de geestelijke vermogens te ontplooien die nodig zijn voor het genezen van de gehele mens. En dit zal steeds meer de groepen van werkers betreffen die de magnetische en stralende kracht gebruiken van groepsenergie en aanroep. De juiste beoefening van esoterisch genezen is derhalve in overeenstemming met de ontwikkeling volgens de nieuwe eeuw van groepsbewustzijn en het vestigen van juiste energieverhoudingen die ten grondslag liggen aan alle aspecten van esoterische opleiding in de huidige wereld. Niet slechts de eventuele genezer, doch alle occultisten zullen veel van "Esoterische Genezing" leren.

Terug naar de boekenlijst

Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk

Onder de gespecialiseerde onderwerpen, die in de boeken van Alice Bailey en de Tibetaan zijn opgenomen, neemt opvoeding een zeer belangrijke plaats in. De opvatting, dat "opvoeding" slechts te maken zou hebben met het onderwijzen van de jeugd en met academische aangelegenheden, begint in onze tijd terrein te verliezen. Opvoeding is, of behoort het althans te zijn, een doorlopend proces van de geboorte tot aan de dood, dat zich niet zo zeer bezighoudt met het vergaren van kennis als met bewustzijnsuitbreiding. Kennis op zichzelf is een dood ding, tenzij ze wordt toegepast op omgeving, sociale verantwoordelijkheden, menselijke en wereldtoestanden en boven alles op de evolutie van het bewustzijn, hetgeen de eindeloze uitgebreidheid van een onbekend heelal binnen het bereik brengt van het eindige menselijke denkvermogen.

Om het eens erg eenvoudig uit te drukken, kunnen we zeggen, dat opvoeding een voortgezet proces van leren is hoe men de menselijke met de goddelijke elementen in overeenstemming moet brengen in de samenstelling van de mens, door het scheppen van een juiste verhouding tussen God en mens, geest en stof, het geheel en het deel.

Indien dit opvoeding is in ruimere zin, dan is ze meer bepaald en geconcentreerd wanneer ze wordt beschouwd in het licht van het opleiden van het kind. Terwijl de behoefte wordt aangegeven voor de ontwikkeling van de gehele persoon, geest, ziel en lichaam als een geïntegreerde eenheid, en het aannemen wordt voorgesteld van het planetair geheel als het gebied van persoonlijke ervaring en verantwoordelijkheid, worden de opvoedkundige behoeften van het hedendaagse kind in duidelijke bewoordingen aangegeven. Fouten en tekortkomingen in de huidige opvoedingssystemen, zoals die in vele delen der wereld bestaan, worden opgenoemd en methodes voor de toekomst worden aangegeven.

Nadruk wordt gelegd op de behoefte aan opvoeding in wereldburgerschap. Zelfs vóórdat dit boek werd gepubliceerd was de behoefte al op een schrijnende wijze duidelijk geworden. Het is echter ook duidelijk dat, daar kinderen zonder verder te vragen kinderen accepteren van andere volkeren, andere rassen, kleur, geloof en sociale achtergrond, er eerst een wereldbewustzijn en omvattendheid moet worden opgewekt in die personen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en vorming van de jeugd.

Dit boek bevat daarom een kort laatste hoofdstuk over "de wetenschap van de Antahkarana", d.w.z. om door een scheppend pogen in het bewustzijn een "brug te bouwen" tussen het lager, analytisch denkvermogen de ziel en het hoger denkvermogen dat een aspect is van het goddelijk Zelf, de geestelijke mens. Dit is een wetenschappelijk proces dat kan worden bestudeerd en beoefend als een meditatietechniek, verbonden met de poging om aan het leven van alle dag geestelijke beginselen te verschaffen onder alle omstandigheden.

Het bouwen van de Antahkarana, letterlijk een brug tussen de subjectieve en objectieve werelden, verschaft een kanaal voor het overbrengen van geestelijke energieën - licht, liefde en macht. Deze energieën veranderen het dagelijks leven, doorstralen de persoonlijkheid en vullen het denkvermogen met scheppende gedachte in overeenstemming met de behoeften van het naar voren komend plan bij het begin van een nieuw tijdperk. Op deze manier kan de verlichte mens de ziel van het kind stimuleren, het denkvermogen verrijken en belevendigen en de juiste gelegenheden bieden voor een volle ontwikkeling van het geestelijke potentieel.

Terug naar de boekenlijst

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II

Terwijl de oorspronkelijke bedoeling achter de groepsinstructies vervat in het eerste deel, was om tenslotte door groepen van negen geïntegreerde discipelen het werk van negen subjectief georganiseerde groepen (vandaar de naam "groepen van negen", aan dit werk gegeven) in een uiterlijke vorm te belichamen, bevat dit tweede deel het onderricht dat werd gegeven tussen de jaren 1940 en 1949 nadat de groep kleiner was gemaakt en was teruggebracht tot één groep en wel "de nieuwe zaadgroep".

Een der voornaamste doelstellingen van de nieuwe zaadgroep was om enige der beginselen en zaadideeën te "verankeren" voor de nieuwe beschaving van het Watermantijdperk en tevens om een geïntegreerde greep te vormen van getrainde hiërarchische werkers, in staat om de benodigde samenwerking te verlenen bij activiteiten, ingeleid door de Hiërarchie, teneinde het menselijk bewustzijn voor te bereiden voor de geweldige prikkel van de onmiddellijke toekomst.

Veel van het onderricht legt nog steeds de nadruk op de noodzaak en de problemen van groepswerk groepsfusie, groepsbewustzijn en de verhouding van leden van een groep tegenover elkaar en tegenover de Meester die ze trachten te dienen. Laat uw horizon ruim en uw nederigheid groot zijn, wordt er tot de groep gezegd, zodat een aangepaste zin voor juiste proporties (de esoterische definitie van nederigheid) de groei in alle verhoudingen moge regelen in overeenstemming met de evolutionaire behoefte van het hiërarchisch Plan.

Op twee hoogst belangrijke aspecten van het leven van discipelschap vanuit het standpunt van praktische vormingstechnieken en wel meditatie en inwijding wordt speciaal de klemtoon gelegd. Meditatie wordt hier niet slechts voorgesteld als een wijze van benaderen door de enkeling van de ziel, en door de groep van de Meester, doch als de scheppende techniek van de Heer der Wereld waardoor alles tot aanzijn wordt gebracht. Alle bewustzijnscentra op de planeet, groot en klein, kunnen dezelfde meditatieve werkwijzen toepassen om de nieuwe, nodige vormen te scheppen die in overeenstemming zijn met de veranderde energie-instroming en het goddelijk doel.

Op die manier wordt meditatie een bewust samenwerken met "de zuiver verlossende doelstellingen" van ons planetair leven. De leringen over inwijding worden ook op praktische wijze voorgesteld als "levensfeiten", die begrepen en toegepast moeten worden. Het valse begrip van inwijding als beloning voor een goede, gedisciplineerde levenswijze, verdwijnt in het licht van de werkelijkheid. Evenmin heeft inwijding voor de discipel iets te maken met de "inwijdingen", bekend in vele occulte broederschappen en groepen, die zonder betekenis zijn behalve dan voor de organisatie zelf.

Voor de discipel betekent inwijding het resultaat van een bewustzijnsverruiming tot in "steeds grotere gehelen", een voortschrijdende verruiming tot in de bewustzijnsstroom van ons planetair Leven. Deze bewustzijnsverruimingen gaan gepaard met een opeenvolging van openbaringen. In dit deel van "Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk" worden vijf punten van openbaring besproken en worden daarbij aanwijzingen en symbolische formules gegeven die tot een juiste vertolking van deze openbaringen leiden.

Een discipel is "iemand die weet". Door persoonlijke ervaring heeft hij geleerd dat wanneer de geestelijke wet en beginselen in dienst worden toegepast, ze een toestand van evenwicht scheppen waarin de verhouding wordt hersteld tussen de Weg van God en de wegen der mensen. Door dat punt van fusie kan licht uitstralen ten voordele van hen die in het duister tasten. Ware openbaring is een gedeelde ervaring.

Terug naar de boekenlijst

Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie

Het onderwerp van de menselijke vrije wil heeft de mensen altijd veel mentale kopzorg berokkend. De fatalist accepteert automatisch wat hem overkomt en ziet in gevolgen geen oorzaak die kan worden toegeschreven aan zijn eigen handelen of niet-handelen, doch die zich altijd neerlegt bij de werking van een onverbiddelijk lot.

De Christen heeft de neiging om zijn lot aan te nemen als de werking van Gods wil, waartegen hij niets in te brengen heeft.

Dan is er de opstandige, onafhankelijke mens, besloten om zijn recht op vrij, eigenzinnig handelen ten uitvoer te brengen.

Een van de vele waarden van dit boek is dat het aangeeft tot welke hoogte de Hiërarchie en andere levenscentra op deze planeet afhankelijk zijn van de onberekenbare en vaak onverantwoordelijke factor van de menselijke vrije wil. Gedurende de jaren vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd alle mogelijke aansporing aan de mensheid geboden in een poging om te verhinderen dat het conflict op het stoffelijk gebied tot uitbarsting zou komen. Discipelen en aspiranten voor discipelschap werd gevraagd om speciale medewerking te geven aan de Hiërarchie en om alles in het werk te stellen om juiste leiding aan menselijk denken en beslissingen te geven. Aan allen werd echter de volle vrijheid gelaten om voor zichzelf vast te stellen hoever zij konden gaan en daarnaar hun handelingen te bepalen. Volgens de wet kon de Hiërarchie, zelfs op het ogenblik van gevaar, geen inbreuk maken op de menselijke vrije wil en een zekere handelswijze dicteren of opleggen die gebaseerd was op haar eigen diepere kennis en helderder inzicht.

Vele geestelijke factoren over de periode van 1919 tot 1949 in verband met de menselijke geschiedenis worden in dit boek belicht. De energieën worden ons getoond, die achter de schermen aan het werk zijn en de identiteit wordt ons geopenbaard van zekere grote Wezens, Die magnetisch tot dienst naar deze planeet werden aangetrokken op een hoogst belangrijk moment in de evolutie van ons planetair leven.

Deze factoren helpen ons om de onderling verbonden energiepatronen in het heelal te begrijpen die werken volgens wet. Maar zij verschaffen hoofdzakelijk kennis aan de esotericus over een energiestroom die beschikbaar is en die beantwoordt aan planetair doel en plan, een stroom waarmee contact kan worden gemaakt en waarmee men bewust en intelligent kan samenwerken, hetgeen voornamelijk geldt voor hen in wie de zelfzuchtige, op zichzelf geconcentreerde wil is omgevormd, zodat er een geschiktere uitdrukking kan worden gegeven aan de geestelijke wil. Enige van deze energiefactoren komen duidelijk naar voren in de speciale "boodschappen" of "mededelingen", die over een periode van vele jaren ten tijde van de Paas- en Wesakfeesten alsook het Feest van de Christus werden gegeven.

Vele aspecten van hiërarchisch werk, denken en plannen beramen worden in deze "boodschappen" besproken, met de hiërarchische gevolgen die zich tonen als planetaire evolutie en inwijding en de weerspiegeling ervan in de mensheid. Dit alles bereikte een hoogtepunt ten tijde van de drie Feesten in 1945, toen een hoogst belangrijke beslissing werd genomen, die onder andere inhield het uiteindelijk naar buiten treden van de Hiërarchie en het wederverschijnen van Christus.

In de laatste afdeling in het boek worden "De stadia van het naar buiten treden van de Hiërarchie" besproken. Het is dikwijls moeilijk voor het menselijk denken om zich de problemen voor te stellen waartegenover zij, die bevrijd zijn van de beperkingen van de vorm, zich geplaatst zien. Het is zelfs nog moeilijker zich de gevolgen voor te stellen in hen, die van de beperkingen van de vorm zijn bevrijd, van een vrije keuze om zulke beperkingen weer op zich te nemen.

Met een en ander worden we geholpen om te begrijpen wat de onderlinge afhankelijkheid van het leven op deze planeet werkelijk betekent in termen van liefde, opoffering en dienst, bijgedragen door het deel, aan de behoeften van het geheel.

Terug naar de boekenlijst

Een Verhandeling over de Zeven Stralen V - De Stralen en de Inwijdingen

Het laatste deel in deze verhandeling over de zeven stralen bevat de fundamentele geestelijke structuur waarop de volgende aanbieding van de lering over de Oude Wijsheid zal worden opgetrokken. Het boek is in tweeën onderverdeeld: het eerste gedeelte behandelt in bijzonderheden de Veertien Regels voor Groepsinwijding. Dit zijn de regels voor discipelen en ingewijden, die, op een hogere boog van de spiraal, overeenstemmen met de regels voor hen die naar inwijding streven, zoals gegeven in het boek "Mensen- en Zonne-Inwijding". Het tweede deel van dit boek behandelt de stralen en de inwijdingen, die negen grote bewustzijnsuitbreidingen, waardoor de ingewijde langzamerhand bevrijd wordt van de verscheidene vormen van ons planetair leven om tenslotte zijn uitgekozen Pad van ontwikkeling en dienst in het heelal voort te zetten.

Een van de voornaamste beginselen die in dit boek tot ontwikkeling wordt gebracht is de groei van de groepsidee, zoals groepsdienst, groepsverantwoordelijkheid en groepsinwijding. De mogelijkheid van groepsinwijding schijnt een van de nieuwe naar voren komende ontwikkelingen te zijn van het Watermantijdperk; vandaar de grote waarde voor de discipel van de veertien regels voor groepsinwijding. Deze regels bevatten grote waarheden in symbolische vorm, waarin het bewustzijn zich verruimt, met het aannemen van occulte gehoorzaamheid en in het vervullen van alle vereisten op het pad van inwijding in een groep die gezamenlijk doordringt naar het middelpunt van een ashram en tot in het hart en de wil van de verantwoordelijke Meester.

Daar de weg naar het Heilige der Heiligen de weg van uiterlijke dienst is en daar inwijding het gevolg is van een toenemend vermogen om het Plan intuïtief aan te voelen, ashramische doelstelling waar te nemen en dienovereenkomstig te handelen, zijn deze regels in werkelijkheid grote formules van benadering..., benadering tot een speciale afdeling van het Pad en geen benadering van de Ingewijde. Ik zou willen, dat u eens nadacht over dit verschil. De ingewijde wordt zich steeds meer bewust van de dynamica van de wetenschap van de dienst aan het Plan. Dit onderscheidend besef doet zich pas voor, wanneer zijn vereende persoonlijkheid en zielenuitdrukking van wil zijn opgegaan in het stralende licht van het Goddelijk Doel.

Veel van dit onderricht is, alhoewel buiten het bereik van de huidige doorsnee student, van onschatbare waarde voor het uitbreiden van het denkvermogen, teneinde over de grotere patronen en processen te bespiegelen waarin de individuele functie in verhouding kan worden beschouwd.

Bij het behandelen van zulke diepzinnige vraagstukken toont de schrijver opnieuw een wonderbaarlijk vermogen om de meest diepzinnige aspecten van het onderricht door de Meester in verband te brengen met leven en bewustzijn van de aspirant in de huidige wereld. Aangezien er geen scheiding is in het leven en aangezien de kernspreuk "Zo boven zo beneden" in elke bijzonderheid door de gehele kosmos heen van toepassing is en waarneembaar is in de solaire en planetaire levens, is een duidelijke schildering van samenhang van grote waarde.

Openbaring betreft Eenheid en niets anders. De praktische aard van deze waarheid wordt slechts dan erkend, wanneer de discipel probeert om twee dingen te doen en wel om dit individueel te beseffen en om de aard van planetaire eenheid en nietafgescheidenheid tot in het denken en het leven van de mensen overal te brengen.

Terug naar de boekenlijst

De werken van Hercules

De enorme belangstelling die thans bestaat voor het onderwerp van geestelijk leven is op zichzelf de waarborg voor een dergelijke studie, zoals deze serie artikelen beoogt. Aanvaarding van opgelegde dogma's maakt nu plaats voor experiment en de goddelijke zelf-bepaling, gebaseerd op de beleefde eenheid met het Leven, waarin wij ons wezen hebben, neemt de plaats in van goedgelovigheid en bijgeloof.

Terug naar de boekenlijst

De Lucis uitgeverijen

De Lucis uitgeverijen
vlag USEngels rest van de wereld vlag EU Nederlands, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Russisch vlag UKEngels Europa en Azië
120 Wall Street
1 Rue de Varembé, (3e)
Suite 54
24th floor
Case postale 31
3, Whitehall Court
New York, N.Y. 10005
CH-1211 Genève 20
London SW1A 2EF
U.S.A.
Suisse
United Kingdom
 
tel +41 (022) 734 12 52
 
 
fax +41 (022) 740 09 11
 

De Lucis Publishing Company in New York en de Lucis Press Limited in Engeland werden opgericht om de boeken uit te geven, geschreven door Alice A. Bailey. In de Engelse taal worden deze boeken op zeer grote schaal verbreid over de gehele wereld en zijn vertalingen ervan verkrijgbaar in het Duits, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands en Spaans. Enige boeken zijn ook reeds verschenen in het Pools en Portugees en zijn hier in verdere vertalingen in behandeling. In het Russisch is tot nu toe één boek verschenen en andere worden vertaald.

Het uitgeven van de boeken wordt gefinancierd door een fonds onder de administratie van the Lucis Trust. Het geld voor het produceren van de boeken wordt door the Lucis Trust voorgeschoten uit het fonds en wordt weer aan het Fonds terugbetaald om herdrukken zeker te stellen. Tot op heden is al het geld dat aan dit Fonds werd verstrekt reeds vele malen gebruikt. Op deze boeken is geen honorarium verstrekt en alleen de Lucis Trust bezit het copyright voor deze boeken. De uitgeversmaatschappij functioneert zonder winst te maken en is in de Verenigde Staten belastingvrij.

Van tijd tot tijd zijn zekere boeken gepubliceerd van andere schrijvers en dit zal nog toenemen nu het programma in verband met de boeken van Alice Bailey haast is voltooid. Van de 24 door Alice Bailey geschreven boeken geven we hieronder een korte beschrijving in chronologische volgorde:

Terug naar boven

De Arcane School

De Arcane School werd in 1923 door Mevrouw Alice Bailey opgericht als een vormingsschool voor discipelschap. De school verschaft opeenvolgende cursussen voor studie en meditatie, gebaseerd op esoterie als de wetenschap van dienst en als een levenshouding. Door praktische vorming in groepswerk wordt de student geïntegreerd in de beginselen die aan het nieuwe tijdperk in de menselijke evolutie ten grondslag liggen, waardoor hij zijn inwezenlijke vermogens in de ruimste zin kan ontwikkelen. De student komt tot een besef over hemzelf als een geestelijk wezen, wordt zich bewust van zijn plaats van dienst ten opzichte van anderen en van zijn verantwoordelijkheid als een aspirant naar discipelschap voor het uitwerken van het Plan voor de mensheid.

De wetenschap van meditatie is bij al het werk van de Arcane School van het hoogste belang. Door meditatie kan men in contact komen met de ziel en kan aan het leven van de ziel uitdrukking worden gegeven door middel van de uitrusting van de persoonlijkheid. Door meditatie kan de kloof in bewustzijn tussen de persoonlijkheid en de ziel worden overbrugd en de energie van de ziel worden vrijgemaakt voor dienst. De aspirant voor discipelschap is in voorbereiding om "een expert te worden in het leven van de ziel".

Het werk van de Arcane School wordt over de gehele wereld alleen door correspondentie onderhouden. Het werk in Amerika wordt door het Centrum in New York behandeld; voor Groot-Brittannië en het Gemenebest alsook voor de in het Engels werkende studenten elders, door het Centrum in Londen en voor de overige Europese talengroepen door het Centrum in Genève. Een centrum in Buenos Aires behandelt het werk in Zuid-Amerika in de Spaanse taal.

De Arcane School is niet sektarisch en heeft geen politieke instelling. Mensen van alle godsdiensten en politieke opvattingen worden geholpen.

In alle centra bevindt zich een belangrijke bibliotheek voor het gratis uitlenen van boeken.

Terug naar boven

Driehoeken

Het werk der Driehoeken werd in 1937 opgericht in een pogen om gelijkgestemde mensen van goede wil te verenigen in een eenvoudige. geestelijke dienst aan de mensheid van een grote doeltreffendheid. Het werk der Driehoeken wordt gedaan door drie personen die zich iedere dag in gedachte en doelstelling verbinden en die zich mentaal verbinden met alle andere driehoekswerkers in de wereld.

Op die manier wordt er een netwerk van mentale kracht en uitstraling geschapen dat kan worden gebruikt om de energie van goede wil onder de volkeren op aarde door te geven. Als gevolg van dit doorgeven van geestelijke energie wordt er een klimaat van licht en goede wil opgewekt, dat ertoe bijdraagt het menselijk gedrag te beïnvloeden. Driehoekswerkers zetten energieën in beweging die mensen van alle nationaliteiten, alle godsdiensten en alle rassen verbinden; de subjectieve atmosfeer van het menselijk bewustzijn wordt omhooggebracht en verlicht door het dagelijks gebruik van de Grote Aanroep door alle Driehoekswerkers.

Terug naar boven

Wereld Goede Wil

Wereld Goede Wil werd in 1932 opgericht in de Verenigde Staten van Amerika en intussen is het werk van Wereld Goede Wil wereldomvattend geworden. Het algemene doel is om te helpen juiste menselijke verhoudingen, overal op aarde, tot stand te brengen. Wederzijds begrip en samenwerking op een wereldomspannende schaal kunnen tot stand worden gebracht door de praktische toepassing van het beginsel en de energie van goede wil. Het werk van Wereld Goede Wil is inwezenlijk opvoedkundig, hetgeen wordt nagestreefd door:

 1. het verspreiden van literatuur, met inbegrip van de Grote Aanroep;
 2. het verschaffen van een studiecursus over de fundamentele problemen der mensheid.

Terug naar boven

De Lucis Trust

De Lucis Trust werd in 1922 opgericht en ingeschreven volgens de wetten van de staat New Jersey (U.S.A.).

De Lucis Trust heeft rechtspersoonlijkheid in Groot-Brittannië, in Nederland en in Duitsland. Zij heeft bankrekeningen in diverse andere landen, met inbegrip van Genève, Zwitserland, waar het Europees centrum van de uitgeverij Lucis, de Arcane School en andere activiteiten is gevestigd.

De Lucis Trust draagt de wettelijke en financiële verantwoordelijkheid voor het gehele werk dat door Alice Bailey en Foster Bailey is tot stand gebracht.

Deze structuur wordt niet gesubsidieerd. Al haar activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen.

 • België: Lucis Trust (WGW), 1100 Brussel, postrekening 000-0823900-79
 • Nederland: Lucis Trust Stichting, Oude Weg 38, NL-2811 NN Reeuwijk, Postbank giro 516033

Terug naar boven

Het Energiepatroon van het Werk

Ik zoek niet naar nieuwe "stenografen" om de plaats in te nemen van A.A.B. U heeft massa's aan onverteerd materiaal waarmee u kunt werken en genoeg onderricht om tot uitdrukking te brengen en voor het publiek beschikbaar te maken voor de eerstkomende vijfentwintig jaar. Maar men moet van A.A.B. geen occulte autoriteit maken.

Één ding zou ik willen dat u goed begreep en dat is het patroon dat ten grondslag ligt aan de verschillende aspecten van het werk dat nu bezig is zich uit te breiden. Een kort schema zal de verhouding duidelijk maken en deze verhoudingen zijn tegenwoordig een feit:

De Geestelijke Hiërarchie van de Planeet
die werkt door
De nieuwe Groep van Wereld Dienaren
die vele middelaars gebruikt, waaronder
De Arcane School
die werkt door
De Werkzaamheden van Dienst
De Driehoeken, het werk van Goede Wil en het werk van de Grote Aanroep
verbonden met
De Lucis Uitgevers Maatschappij

Het zijn de boeken, die de mensen binnenvoeren in de verschillende afdelingen van het werk; u kunt eraan meehelpen om ze in voortdurende circulatie te houden.

De Tibetaan

Terug naar boven

 • 1. Deze boodschap werd gegeven in 1947, dus is bedoeld de 21ste eeuw.
 • 2. Zie verder ook de geschiedenis rond Krishnamurti?